Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhou Shanxian]

周善咸﹐清同治至民国人﹐男﹐字仲阮﹐震澤人(今江蘇吳江)。清道光《震澤縣志》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhou Shanxian

[show details]

[hide texts]
Writings of 周善咸 Zhou Shanxian﹕
In 宜琴樓遺稿:一卷(清嚴鍼撰)。清光緒二十三年(1897)刻本 Yi qin lou yi gao: 1 juan (by Yan Zhen, Qing dynasty)
詩 shi: 附和作: Fu he zuo 遺稿.15b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )