Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li Changxia]

李長霞(1825-1879)﹐女﹐字德霄﹐號錡齋﹐萊州人(今山東萊州)。Related Materials: 著有 《錡齋詩選》。

Search the China Biographical Database for further information on Li Changxia

[show details]

[hide texts]
Writings of 李長霞 Li Changxia﹕
In 錡齋詩選:一卷(清李長霞撰)。清同治間(1862-1874)刻本 Qi zhai shi xuan: 1 juan (by Li Changxia, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 自記: Zi ji 序.1a
詩 shi: 寒食接殳書 庸音集: Han shi jie shu shu Yong yin ji 詩選.1a
詩 shi: 和佩韋夫子北極臺晚眺: He Peiwei fu zi Bei ji tai wan tiao 詩選.1a
詩 shi: 膠萊道中: Jiaolai dao zhong 詩選.1a
詩 shi: 滸山濼: Hushan Po 詩選.1b
詩 shi: 長山道中: Chang Shan dao zhong 詩選.1b
詩 shi: 錦秋湖: Jinqiu Hu 詩選.2a
詩 shi: 聞葉落寄姊: Wen ye luo ji zi 詩選.2a
詩 shi: 班婕妤: Ban Jieyu 詩選.2a
詩 shi: 聞葉落寄姊: Wen ye luo ji zi 詩選.2b
詩 shi: 宿山驛聞雨: Su shan yi wen yu 詩選.2b
詩 shi: 臨淄城下作: Linzi cheng xia zuo 詩選.2b
詩 shi: 八月十五夜憶嚴親 時官幾輔: Ba yue shi wu ye yi yan qin shi guan Jifu 詩選.2b
詩 shi: 旅行雜詩(四首): Lü xing za shi (si shou) 詩選.3a
詩 shi: 晚至雲河驛: Wan zhi Yun he yi 詩選.3b
詩 shi: 春日思家: Chun ri si jia 詩選.4a
詩 shi: 九日思親: Jiu ri si qin 詩選.4a
詩 shi: 送夫姊姚少夫人佩珊之汴(二首): Song fu zi Yao shao fu ren Peishan zhi Bian (er shou) 詩選.4a
詩 shi: 擬鮑明遠東武吟: Ni Bao Mingyuan Dong wu yin 詩選.4b
詩 shi: 暮雨: Mu yu 詩選.5a
詩 shi: 雪夜寄姊: Xue ye ji zi 詩選.5a
詩 shi: 房山道中: Fangshan dao zhong 詩選.5b
詩 shi: 柳橋店寄姊: Liu tiao dian ji zi 詩選.5b
詩 shi: 擬施愚山先生浮萍兔絲篇: Ni Shi Yushan xian sheng Fu ping tu si pian 詩選.5b
詩 shi: 䖍處姪自畿輔奉兩大人命視予于膠既返賦此送之: Qianchu zhi zi ji fu feng liang da ren ming shi yu yu Jiao ji fan fu ci song zhi 詩選.6a
詩 shi: 春日示子宅相: Chun ri shi Zizhai xiang 詩選.6b
詩 shi: 秋懷寄姊: Qiu huai ji zi 詩選.6b
詩 shi: 讀黃忠端公集有感 炊餘集: Du Huang Zhongduan gong ji you gan Chui yu ji 詩選.7a
詩 shi: 高望山下作: Gao wang shan xia zuo 詩選.7a
詩 shi: 太澤山: Taize Shan 詩選.7b
詩 shi: 益都道中: Yidu dao zhong 詩選.7b
詩 shi: 春暮: Chun mu 詩選.7b
詩 shi: 己未初夏: Jiwei chu xia 詩選.8a
詩 shi: 重九寄吉侯弟: Chong jiu ji Jihou di 詩選.8a
詩 shi: 九日思歸: Jiu ri si gui 詩選.8b
詩 shi: 憶昔篇: Yi xi pian 詩選.8b
詩 shi: 病中思歸寄姊: Bing zhong si gui ji zi 詩選.9a
70 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )