Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qin Gengtong]

秦賡彤﹐清嘉慶至同治間人﹐男﹐字麗昌﹐號臨士﹐又名汝采﹐無錫人(今江蘇無錫)。Related Materials: 著有 鐵華仙館詩文集。續修錫山秦氏家譜有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Qin Gengtong

[show details]

[hide texts]
Writings of 秦賡彤 Qin Gengtong﹕
In 浣餘集詩鈔:一卷,浣餘集詞鈔:一卷(清周佩蓀撰)。咸豐十一年(1861) Huan yu ji shi chao:1 juan, Huan yu ji ci chao:1 juan (by Zhou Peisun, Qing Dynasty)
文﹕傳 Wen: Zhuan: 烈母周太恭人傳: Lie mu Zhou tai gong ren zhuan 烈母周太恭人傳.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )