Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
查惜﹐清人﹐女﹐字淑英﹐海寧人(今浙江海寧)。Related Materials: 著有 《南樓吟香集六卷》。杭州府志﹐國朝閨秀正始集有著錄。有馬思贊﹐祝柔嘉﹐(母)翼昭序﹐查惜自序。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 查惜 ﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 行路難: Xing lu nan 6.13b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )