Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhu Rouze]

朱柔則﹐清康熙人﹐女﹐字順成﹐又名道珠﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《嗣音軒詩鈔》。杭州府志﹐擷芳集﹐本朝名媛詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐女世說有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhu Rouze

[show details]

[hide texts]
Writings of 朱柔則 Zhu Rouze﹕
In 本朝名媛詩鈔﹕六卷(清胡孝思輯)。清康熙五十五年(1716)凌雲閣刻本 Ben Chao Ming Yuan Shi Chao: 6 juan (edited by Hu Xiaosi, Qing dynasty)
詩 shi: 紀異: Ji yi 1.11b
詩 shi: 哭姑: Ku gu 1.12a
詩 shi: 河渚觀梅舟泊柴氏園林: He zhu guan mei zhou bo Chai shi yuan lin 1.12a
詩 shi: 錢塘觀潮歌: Qiantang guan chao ge 2.11a
詩 shi: 舉第四子: Ju di si zi 2.11b
詩 shi: 舉第五子: Ju di wu zi 2.11b
詩 shi: 荷花: He hua 3.8a
詩 shi: 寄遠曲(四首): Ji yuan qu 3.8b
詩 shi: 南屏道上: Nanping dao shang 3.9a
詩 shi: 東園閒居貽娣柴氏瓊芳: Dongyuan xian ju yi di Chai shi Qiongfang 3.9b
詩 shi: 寄遠(六首): Ji yuan 3.9b
詩 shi: 同娣婦柴瓊芳遊黃氏園林: Tong di fu Chai Qiongfang you Huang shi yuan lin 4.13b
詩 shi: 十六夜獨酌: Shi liu ye du zhuo 4.13b
詩 shi: 送外之大梁: Song wai zhi Daliang 4.14a
詩 shi: 孤山即事: Gu Shan ji shi 6.11a
詩 shi: 別曲: Bie qu 6.11b
詩 shi: 庚辰七月望夫子有大梁之行先一日長子廷橒往西江慨然有作(二首) : Geng chen qi yue wang fu zi you Daliang zhi xing xian yi ri zhang zi Tingyun wang Xijiang kai ran you zuo 6.11b
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 舉第五子: Ju di wu zi 6.9a
詩 shi: 寄遠曲(四首): Ji yuan qu 6.9b
詩 shi: 別曲: Bie qu 6.10a
詩 shi: 河渚觀梅約顧女春山: He zhu guan mei yue Gu nü Chunshan 6.10a
21 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )