Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Qian]

張倩﹐清嘉慶道光人﹐女﹐字青人﹐號又亭﹐又名憨憨﹐京口人(今江蘇鎮江)。Related Materials: 著有 《留香集》。《絮影山房詩》《名媛詩話》《北京圖書館目》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Qian

[show details]

[hide texts]
Writings of 張倩 Zhang Qian﹕
In 留香集:二卷(清張倩撰)。道光十二年(1832)刻本 Liu xiang ji:2 juan (by Zhang Qian, Qing Dynasty)
文﹕書信 Wen: Shu xin: 寄夫子書: Ji fu zi shu 上卷-附書二則.1b
文﹕書信 Wen: Shu xin: 寄李夫人書: Ji Li fu ren shu 上卷-附書二則.2a
詩 shi: 題木蘭從軍圖: Ti Mulan cong jun tu 上卷-絮影山房詩稿.1a
詩 shi: 茉莉: Mo li 上卷-絮影山房詩稿.1a
詩 shi: 催妝(二首): Cui zhuang (er shou) 上卷-絮影山房詩稿.1b
詩 shi: 和李髻儂女史咏蜨原韻: He Li Jinong nü shi Yong die yuan yun 上卷-絮影山房詩稿.1b
詩 shi: 秋柳: Qiu liu 上卷-絮影山房詩稿.2a
詩 shi: 秋夜同夫子作: Qiu ye tong fu zi zuo 上卷-絮影山房詩稿.2a
詩 shi: 秋夜和夫子韻: Qiu ye he fu zi yun 上卷-絮影山房詩稿.2b
詩 shi: 步文焦木遣懷韻: Bu Wen Jiaomu Qian huai yun 上卷-絮影山房詩稿.2b
詩 shi: 吟園閒適: Yin yuan xian shi 上卷-絮影山房詩稿.3a
詩 shi: 牧蜨扉居士選詩內及拙作成此寄髻儂兼為道謝(二首): Mudiefeijüshi xuan shi nei ji zhuo zuo cheng ci ji Jinong jian wei dao xie (er shou) 上卷-絮影山房詩稿.3a
詩 shi: 母愈謝丁秀才八首存二(有序): Mu yu xie Ding xiu cai ba shou cun er (you xu) 上卷-絮影山房詩稿.3b
詩 shi: 再謝丁秀才: Zai xie Ding xiu cai 上卷-絮影山房詩稿.4a
詩 shi: 送夫子北遊(二首): Song fu zi bei you (er shou) 上卷-絮影山房詩稿.4b
詩 shi: 寄仲玖姑聞姑已返南園: Ji Zhongjiu gu xian wen gu yi fan Nan yuan 上卷-絮影山房詩稿.4b
詩 shi: 園中晚步: Yuan zhong wan bu 上卷-絮影山房詩稿.5a
詩 shi: 憶邗江諸女伴九日看菊: Yi Han jiang zhu nü ban jiu ri kan ju 上卷-絮影山房詩稿.5a
詩 shi: 吟園對月: Yin yuan dui yue 上卷-絮影山房詩稿.5a
詩 shi: 送夫子南歸: Song fu zi nan gui 上卷-絮影山房詩稿.5b
詩 shi: 秦淮: Qinhuai 上卷-絮影山房詩稿.5b
詩 shi: 送春: Song chun 上卷-絮影山房詩稿.5b
詩 shi: 落花: Luo hua 上卷-絮影山房詩稿.5b
詩 shi: 題拜月圖: Ti bai yue tu 上卷-絮影山房詩稿.6a
詩 shi: 見蜨戲成: Jian die xi cheng 上卷-絮影山房詩稿.6a
詩 shi: 燈下: Deng xia 上卷-絮影山房詩稿.6a
詩 shi: 病中口占: Bing zhong kou zhan 上卷-絮影山房詩稿.6b
詩 shi: 自感: Zi gan 上卷-絮影山房詩稿.6b
詩 shi: 秋海棠和外韻: Qiu hai tang he wai yun 上卷-絮影山房詩稿.7a
詩 shi: 春日寄夫子(二首): Chun ri ji fu zi (er shou) 上卷-絮影山房詩稿.7a
詩 shi: 和湯靜貞女史玉簪花韻: He Tang Jingzhen nü shi yu zan hua yun 上卷-絮影山房詩稿.7b
詩 shi: 秋海棠: Qiu hai tang 上卷-絮影山房詩稿.7b
詩 shi: 病後索夫子和: Bing hou suo fu zi he 上卷-絮影山房詩稿.8a
詩 shi: 白燕: Bai yan 上卷-絮影山房詩稿.8a
詩 shi: 春茗: Chun ming 上卷-絮影山房詩稿.8b
詩 shi: 春笋: Chun sun 上卷-絮影山房詩稿.8b
詩 shi: 春芹: Chun qin 上卷-絮影山房詩稿.9a
詩 shi: 春韭: Chun jiu 上卷-絮影山房詩稿.9a
詩 shi: 送夫子南歸八首存三(三首): Song fu zi nan gui ba shou cun san (san shou) 上卷-絮影山房詩稿.9b
詩 shi: 寄外: Ji wai 上卷-絮影山房詩稿.10a
詩 shi: 憶夫子: Yi fu zi 上卷-絮影山房詩稿.10b
詩 shi: 落葉: Luo ye 上卷-絮影山房詩稿.10b
文﹕自序 Wen: Zi xu: 自敘: Zi xu 下卷-自敘.1a
文﹕詩話 Wen: Shi hua: 名媛詩話: Ming yuan shi hua 下卷-名媛詩話.1a
44 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )