Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang shi (Chen Hui qi)]

章氏(陳匯妻)﹐女﹐銅陵人(今安徽銅陵)。Related Materials: 著有 《枕濤軒遺稿》。《台州經籍志》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang shi (Chen Hui qi)

[show details]

[hide texts]
Writings of 章氏(陳匯妻) Zhang shi (Chen Hui qi)﹕
In 安福樓閑吟:一卷(清馮氏撰), 枕濤軒雜詠:一卷(清章氏撰)。同治六年丁卯(1867)刊本 An fu lou xian yin:1 juan(by Feng shi, Qing Dynasty), Zhen tao xuan za yong:1 juan (by Zhang shi, Qing Dynasty)
詩 shi: 昭君: Zhaojun 枕濤軒雜味.1a
詩 shi: 西施: Xi Shi 枕濤軒雜味.1a
詩 shi: 楊妃: Yang fei 枕濤軒雜味.1b
詩 shi: 貂蟬: Diaochan 枕濤軒雜味.1b
詩 shi: 別虞姬: Bie Yu ji 枕濤軒雜味.2a
詩 shi: (別虞姬)其二: (Bie Yu ji) Qi er 枕濤軒雜味.2a
詩 shi: (別虞姬)其三: (Bie Yu ji) Qi san 枕濤軒雜味.2a
詩 shi: (別虞姬)其四: (Bie Yu ji) Qi si 枕濤軒雜味.2b
詩 shi: 息夫人: Xi fu ren 枕濤軒雜味.2b
詩 shi: (息夫人)其二: (Xi fu ren) Qi er 枕濤軒雜味.3a
詩 shi: 送春詞: Song chun ci 枕濤軒雜味.3a
詩 shi: (送春詞)其二: (Song chun ci) Qi er 枕濤軒雜味.3a
詩 shi: (送春詞)其三: (Song chun ci) Qi san 枕濤軒雜味.3b
詩 shi: (送春詞)其四: (Song chun ci) Qi si 枕濤軒雜味.3b
詩 shi: 題枕濤軒: Ti Zhen tao xuan 枕濤軒雜味.4a
詩 shi: (題枕濤軒)其二: (Ti Zhen tao xuan) Qi er 枕濤軒雜味.4a
詩 shi: 兩峰插雲: Liang feng cha yun 枕濤軒雜味.4b
詩 shi: 花港觀魚: Hua gang guan yu 枕濤軒雜味.4b
詩 shi: 三潭映月: San tan ying yue 枕濤軒雜味.5a
詩 shi: 雷峰夕照: Lei feng xi zhao 枕濤軒雜味.5a
詩 shi: 南屏晚鐘: Nan ping wan zhong 枕濤軒雜味.5b
詩 shi: 柳浪聞鶯: Liu lang wen ying 枕濤軒雜味.5b
詩 shi: 曲院荷風: Qu yuan he feng 枕濤軒雜味.6a
詩 shi: 斷橋殘雪: Duan qiao can xue 枕濤軒雜味.6a
詩 shi: 蘇堤春曉: Su di chun xiao 枕濤軒雜味.6b
詩 shi: 平湖秋月: Ping hu qiu yue 枕濤軒雜味.6b
詩 shi: 由桐江之湖鎮完白兄任所有感: You Tong jiang zhi Huzhen Wanbai xiong ren suo you gan 枕濤軒雜味.7a
詩 shi: (由桐江之湖鎮完白兄任所有感)其二: (You Tong jiang zhi Huzhen Wanbai xiong ren suo you gan) Qi er 枕濤軒雜味.7a
詩 shi: (由桐江之湖鎮完白兄任所有感)其三: (You Tong jiang zhi Huzhen Wanbai xiong ren suo you gan) Qi san 枕濤軒雜味.7b
詩 shi: (由桐江之湖鎮完白兄任所有感)其四: (You Tong jiang zhi Huzhen Wanbai xiong ren suo you gan) Qi si 枕濤軒雜味.7b
詩 shi: 辭湖鎮回武陵: Ci Huzhen hu Wuling 枕濤軒雜味.8a
詩 shi: 憶諸妹: Yi zhu mei 枕濤軒雜味.8b
詩 shi: 遇皖江舟中有感: Yu Wan jiang zhou zhong you gan 枕濤軒雜味.9a
詩 shi: (遇皖江舟中有感)其二: (Yu Wan jiang zhou zhong you gan) Qi er 枕濤軒雜味.9a
詩 shi: (遇皖江舟中有感)其三: (Yu Wan jiang zhou zhong you gan) Qi san 枕濤軒雜味.9b
詩 shi: (遇皖江舟中有感)其四: (Yu Wan jiang zhou zhong you gan) Qi si 枕濤軒雜味.9b
詩 shi: 嗜茶偶成: Shi cha ou cheng 枕濤軒雜味.10a
詩 shi: 送長女于歸寶應感而有作: Song zhang nü yu gui Baoying gan er you zuo 枕濤軒雜味.10a
詩 shi: 有閨媛索閱近作予少吟詠且無存稿故作長歌以見意: You gui yuan suo yue jin zuo yu shao yin yong qie wu cun gao gu zuo chang ge yi jian yi 枕濤軒雜味.10b
詩 shi: 續詠由皖江于歸金沙四首: Xu yong you Wan jiang yu gui Jinsha si shou 枕濤軒雜味.11b
詩 shi: (續詠由皖江于歸金沙四首)其二: (Xu yong you Wan jiang yu gui Jinsha si shou) Qi er 枕濤軒雜味.12a
詩 shi: (續詠由皖江于歸金沙四首)其三: (Xu yong you Wan jiang yu gui Jinsha si shou) Qi san 枕濤軒雜味.12a
詩 shi: (續詠由皖江于歸金沙四首)其四: (Xu yong you Wan jiang yu gui Jinsha si shou) Qi si 枕濤軒雜味.12b
詩 shi: 舟次觀音門阻雨: Zhou ci Guan yin men zu yu 枕濤軒雜味.12b
詩 shi: 舟中望月: Zhou zhong wang yue 枕濤軒雜味.13a
詩 shi: (舟中望月)其二: (Zhou zhong wang yue) Qi er 枕濤軒雜味.13a
46 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )