Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zong Shengyuan]

宗聖垣(1735-1815)﹐男﹐字介藩﹐又名介颿﹐會稽人(今浙江紹興)。Related Materials: 著有 《九曲山房詩鈔》、《九曲山房詩續集》。《清人詩文集總目提要》頁769有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zong Shengyuan

[show details]

[hide texts]
Writings of 宗聖垣 Zong Shengyuan﹕
In 讀史管見:三卷(清李晚芳撰)。清乾隆五十二年(1787)梁煒刻嘉慶印本 Du shi guan jian: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty)
文﹕像贊 Wen: Xiang zan: 菉猗女士像讚: Luyi nü shi xiang zan 像b
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
詩 shi: (四言偈): (Si yan ji) 1.4a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )