Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Deyin]

徐德音﹐清康熙人﹐女﹐字淑則﹐號淥淨老人﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《綠靜軒詩鈔五卷》《綠靜軒續集一卷》《紀瑞詩集》。重修揚州府志﹐杭州府志﹐擷芳集﹐高陽四稿﹐販書偶記﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐蘭閨寶錄有著錄。有餐霞老人﹐林以寧﹐李淑儀序。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Deyin

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 徐德音 Xu Deyin ]
綠靜軒續集:一卷(清徐德音撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本
Lü jing xuan xu ji: 1 juan (by Xu Deyin, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐德音 Xu Deyin )
[ anthologies in this database containing works by 徐德音 Xu Deyin ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐德音 Xu Deyin )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    綠淨軒詩鈔﹕一卷 Lü jing xuan shi chao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 徐德音 Xu Deyin )
名媛尺牘(清靜寄東軒輯)。清雍正乾隆(1722-1795)刻本
Ming yuan chi du (by Jingji Dongxuan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐德音 Xu Deyin )
南樓吟稿:二卷, 附哀詞(清徐映玉撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本
Nan lou yin gao:2 juan, fu ai ci (by Xu Yingyu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐德音 Xu Deyin )
墨莊詩鈔:二卷,文鈔:一卷,詞餘:一卷(清林以寧撰)。清康熙三十六年(1697)刻本
Mo zhuang shi chao:2 juan, Wen chao:1 juan, Ci yu:1 juan (by Ling Yining, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐德音 Xu Deyin )
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 徐德音 Xu Deyin )
[ remarks and biographies on 徐德音 Xu Deyin ]
《歷代婦女著作考》 P. 474 著錄 作者: 胡文楷
徐德音[略傳] Xu Deyin [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
論徐德音詩 Lun Xu Deyin shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
論徐德音詩 Lun Xu Deyin shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
徐德音 Xu Deyin  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
徐德音[略傳] Xu Deyin [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
徐德音[略傳] Xu Deyin [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 靜寄東軒 Jingjidongxuan
論徐德音 Lun Xu Deyin  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
論徐德音樓餐霞 Lun Xu Deyin Lou Canxia  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
論徐德音 Lun Xu Deyin  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
徐德音 Xu Deyin  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin

[show texts (94 texts)]

( Back )