Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Deyin]

徐德音﹐清康熙人﹐女﹐字淑則﹐號淥淨老人﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《綠靜軒詩鈔五卷》《綠靜軒續集一卷》《紀瑞詩集》。重修揚州府志﹐杭州府志﹐擷芳集﹐高陽四稿﹐販書偶記﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐蘭閨寶錄有著錄。有餐霞老人﹐林以寧﹐李淑儀序。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Deyin

[show details]

[hide texts]
Writings of 徐德音 Xu Deyin﹕
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 王明君辭: Wang Mingjun ci 3.12a
詩 shi: 白紵歌: Bai zhu ge 3.13a
詩 shi: 題大癡道人山水圖: Ti Dachi dao ren Shan shui tu 3.13b
詩 shi: 投筆圖: Tou bi tu 3.14a
詩 shi: 樓居火後示大兒佩璜: Lou ju huo hou shi da er Peihuang 3.14a
詩 shi: 答陳竹町: Da Chen Zhuting 3.14b
詩 shi: 試劍石: Shi jian shi 3.15a
詩 shi: 出塞: Chu sai 3.15a
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 過女貞觀: Guo Nü zhen guan 6.2b
詩 shi: 渡江弔郭景純墓: Du jiang diao Guo Jingchun mu 6.3a
詩 shi: 題投筆圖: Ti Tou bi tu 6.3b
詩 shi: 飛來峰: Feilai Feng 6.4a
詩 shi: 出都留別亞青林夫人: Chu du liu bie Yanqing Lin fu ren 6.4a
詩 shi: 出塞: Chu sai 6.4b
In 名媛尺牘(清靜寄東軒輯)。清雍正乾隆(1722-1795)刻本 Ming yuan chi du (by Jingji Dongxuan, Qing dynasty)
文﹕書信 Wen: Shu xin: 出都畱別林亞清夫人: Chu du liu bie Lin Yaqing fu ren 2.19a
In 墨莊詩鈔:二卷,文鈔:一卷,詞餘:一卷(清林以寧撰)。清康熙三十六年(1697)刻本 Mo zhuang shi chao:2 juan, Wen chao:1 juan, Ci yu:1 juan (by Ling Yining, Qing Dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 墨莊集後序: Mo zhuang ji hou xu 後序.1a
In 綠靜軒續集:一卷(清徐德音撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本 Lü jing xuan xu ji: 1 juan (by Xu Deyin, Qing dynasty)
詩 shi: 詠史 (四首): Yong shi (si shou) 續集.1a
詩 shi: 三月望日樓居火後寄示大兒佩璜(三首): San yue wang ri lou ju huo hou ji shi da er pei huang (san shou) 續集.1a
詩 shi: 入大兒泉河倅廨(二首): Ru da er quan he cui xie (er shou) 續集.1b
詩 shi: 共姜臺: Gong jiang tai 續集.2a
詩 shi: 初入衛州倅廨示兒子佩璜: Chu ru wei zhou cui xie shi er zi pei huang 續集.2a
詩 shi: 養疴雜詠 并序 (九首): Yang ke za yong bing xu (jiu shou) 續集.2a
詩 shi: (養疴雜詠 并序九首其二): (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi er) 續集.2b
詩 shi: (養疴雜詠 并序九首其三): (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi san) 續集.2b
詩 shi: (養疴雜詠 并序九首其四): (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi si) 續集.2b
詩 shi: (養疴雜詠 并序九首其五): (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi wu) 續集.3a
詩 shi: (養疴雜詠 并序九首其六): (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi liu) 續集.3a
詩 shi: (養疴雜詠 并序九首其七): (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi qi) 續集.3a
詩 shi: (養疴雜詠 并序九首其八): (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi ba) 續集.3a
詩 shi: (養疴雜詠 并序九首其九): (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi jiu) 續集.3a
詩 shi: 表伯姑王太夫人招飲郡齋棗花下: Biao bo gu wang tai fu ren zhao yin jun zhai zao hua xia 續集.3b
詩 shi: 寄題顧貞女卽是菴 并序: Ji ti gu zhen nü ji shi an bing xu 續集.4b
詩 shi: 留別宗姪集公內子孫令媛夫人(二首): Liu bie zong zhi ji mei zi sun ling yuan fu ren (er shou) 續集.5a
詩 shi: 又題溪山水閣: You ti xi shan shui ge 續集.5a
詩 shi: 奉題王蘋南太夫人畫冊(五首): Feng ti wang ping nan tai fu ren hua ce (wu shou) 續集.5a
詩 shi: 行次津門留題査氏水西莊(四首): Xing ci jin men liu ti zha shi shui xi zhuang(si shou) 續集.5b
詩 shi: 蝶: Die 續集.6a
詩 shi: 寄懷孫令媛夫人: Ji huai sun ling yuan fu ren 續集.6a
詩 shi: 仲春卽事: Zhong chun ji shi 續集.6b
詩 shi: 投筆圗為紹武家兄作: Tou bi tu wei shao wu jia xiong zuo 續集.6b
詩 shi: 紅蓼: Hong liao 續集.6b
詩 shi: 傷甥倩王昌之兼慰史大甥女: Shang sheng qian wang chang zhi jian wei shi da sheng nü 續集.6b
詩 shi: 題大痴道人山水: Ti da chi dao ren shan shui 續集.7a
詩 shi: 尹母李太夫人輓詩五十韻: Yin mu li tai fu ren wan shi wu shi yun 續集.7a
詩 shi: 哭大兒佩璜兼示小兒信瑞: Ku da er pei huang jian shi xiao er xin rui 續集.8b
詩 shi: 哭子述懷八首: Ku zi shu huai ba shou 續集.9a
詩 shi: 露桐夫人治具過存: Lu tong fu ren zhi ju guo cun 續集.11b
詩 shi: 裔孫崙奏持其執友賀吳邨五湖夜泛圗索題漫應: Yi sun lun zou chi qi zhi you he wu cun wu hu ye fan tu suo ti man ying 續集.11b
詩 shi: 過賀氏東園: Guo he shi dong yuan 續集.12a
詩 shi: 題蘭陵女史惲氷畫冊 (二首): Ti lan ling nü shi yun bing hua ce(er shou) 續集.12a
94 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )