Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)]

李氏(化州茂才陳玉山妻)﹐清人﹐女。Related Materials: 著有 《吳陽女士詩》。

Search the China Biographical Database for further information on Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)

[show details]

[hide texts]
Writings of 李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)﹕
In 吳陽女士詩:一卷(清化州陳玉山妻李氏撰)。清末(1851-1911)抄本 Wuyang nu shi shi:1 juan (by Hua zhou Chen Yushan's wife Li shi, Qing dynasty)
詩 shi: 為女時作新月詩 七言絕: Wei nü shi zuo Xin yue shi qi yan jue 吳詩1a
詞 ci: 月中桂: Yue zhong gui 吳詩1a
詩 shi: 吟早梅: Yin zao mei 吳詩1a
詩 shi: (吟早梅)其二: (Yin zao mei) Qi er 吳詩1b
詩 shi: (吟早梅)其三: (Yin zao mei) Qi san 吳詩1b
詩 shi: 吟白菊: Yin bai ju 吳詩1b
詩 shi: 吟新柳: Yin xin liu 吳詩2a
詩 shi: 咏新荷: Yong xin he 吳詩2a
詩 shi: 吟蓝仙: Yin lan xian 吳詩2a
詩 shi: 秋閨聞雁: Qiu gui wen yan 吳詩2b
詩 shi: 夜賞中秋月 五言律: Ye shang zhong qiu yue wu yan lü 吳詩2b
詩 shi: 咏春雨: Yong chun yu 吳詩2b
詩 shi: 吟春風: Yin chun feng 吳詩3a
詩 shi: 咏新柳: Yong xin liu 吳詩3a
詩 shi: 吟白菊: Yin bai ju 吳詩3a
詩 shi: 題劉三仙: Ti Liu san xian 吳詩3b
詩 shi: 賦得黃鸝報好音: Fu de huang li bao hao yin 吳詩3b
詩 shi: 吟舉子應試: Yin ju zi ying shi 吳詩3b
詩 shi: 悼夫亡詩: Dao fu wang shi 吳詩4a
詩 shi: (悼夫亡詩)其二: (Dao fu wang shi) Qi er 吳詩4a
詩 shi: (悼夫亡詩)其三: (Dao fu wang shi) Qi san 吳詩4a
詩 shi: (悼夫亡詩)其四: (Dao fu wang shi) Qi si 吳詩4b
詩 shi: (悼夫亡詩)其五: (Dao fu wang shi) Qi wu 吳詩4b
詩 shi: (悼夫亡詩)其六: (Dao fu wang shi) Qi liu 吳詩4b
詩 shi: (悼夫亡詩)其七: (Dao fu wang shi) Qi qi 吳詩5a
詩 shi: (悼夫亡詩)其八: (Dao fu wang shi) Qi ba 吳詩5a
詩 shi: (悼夫亡詩)其九: (Dao fu wang shi) Qi jiu 吳詩5a
詩 shi: (悼夫亡詩)其十: (Dao fu wang shi) Qi shi 吳詩5b
詩 shi: (悼夫亡詩)十一: (Dao fu wang shi) Shi yi 吳詩5b
詩 shi: (悼夫亡詩)十二: (Dao fu wang shi) Shi er 吳詩5b
詩 shi: (悼夫亡詩)十三: (Dao fu wang shi) Shi san 吳詩6a
詩 shi: (悼夫亡詩)十四: (Dao fu wang shi) Shi si Dao fu wang shi (shi shi) 吳詩6a
詩 shi: (悼夫亡詩)十五: (Dao fu wang shi) Shi wu 吳詩6b
詩 shi: (悼夫亡詩)十六: (Dao fu wang shi) Shi liu 吳詩6b
詩 shi: (悼夫亡詩)十七: (Dao fu wang shi) Shi qi 吳詩7a
詩 shi: (悼夫亡詩)十八: (Dao fu wang shi) Shi ba 吳詩7a
詩 shi: (悼夫亡詩)十九: (Dao fu wang shi) Shi jiu 吳詩7b
詩 shi: (悼夫亡詩)二十: (Dao fu wang shi) Er shi 吳詩7b
詩 shi: 小祥作: Xiao xiang zuo 吳詩7b
詩 shi: (小祥作)又吟: (Xiao xiang zuo) You yin 吳詩8a
詩 shi: 祝亡誕 三月時作: Zhu wang dan san yue shi zuo 吳詩8a
詩 shi: (祝亡誕 三月時作)其二: (Zhu wang dan san yue shi zuo) Qi er 吳詩8b
詩 shi: 訓子讀書: Xun zi du shu 吳詩8b
詩 shi: 勸兒處世安分: Quan er chu shi an fen 吳詩9a
詩 shi: 嘉孫女青年守節: Jia sun nü qing nian shou jie 吳詩9a
詩 shi: (嘉孫女青年守節)其次: (Jia Sun nü qing nian shou jie) Qi ci 吳詩9a
詩 shi: 贊鄭氏十八守節: Zan Zheng shi ba shou jie 吳詩9b
詩 shi: (贊鄭氏十八守節)其二: (Zan Zheng shi ba shou jie) Qi er 吳詩9b
詩 shi: (贊鄭氏十八守節)其三: (Zan Zheng shi ba shou jie) Qi san 吳詩9b
詩 shi: 閒吟: Xian yin 吳詩10a
172 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )