Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jin Zhiyuan]

金至元(ca.1697-1721)﹐女﹐字載振﹐號含英﹐又名金玉元﹐河間人(今河北河間)。Related Materials: 著有 《芸香巢賸稿一卷》《松陵集》。清史稿藝文志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐畿輔書徵﹐蔗塘未定稿﹐小黛軒論詩詩有著錄。有陳鵬年撰傳﹐趙執信﹐王時鴻﹐胡捷﹐查為仁序﹐金鉞跋。

Search the China Biographical Database for further information on Jin Zhiyuan

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 金至元 Jin Zhiyuan ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 金至元 Jin Zhiyuan )
芸書閣賸稿(清金至元撰)。清乾隆八年(1743) 精刊本。
Yun shu ge sheng gao (by Jin Zhiyuan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 金至元 Jin Zhiyuan )
[ remarks and biographies on 金至元 Jin Zhiyuan ]
《歷代婦女著作考》 P. 404 著錄 作者: 胡文楷
論金玉元詩 Lun Jin Yuyuan shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
金玉元[略傳] Jin Yuyuan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
序 Xu  作者/Author﹕ 趙執信 Zhao Zhixin
序 Xu  作者/Author﹕ 王時鴻 Wang Shihong
序 Xu  作者/Author﹕ 胡捷 Hu Jie
序 Xu  作者/Author﹕ 查為仁 Zha Weiren
金孺人小傳 Jin ru ren xiao zhuan  作者/Author﹕ 陳鵬年 Chen Pengnian

[show texts (24 texts)]

( Back )