Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li Wenhui]

李文慧﹐清人﹐女﹐字亦士﹐又名端之﹐永城人(今河南永城)。Related Materials: 著有 《畹思小寄吟》《三國志評》。清閨秀藝文略﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Li Wenhui

[show details]

[hide texts]
Writings of 李文慧 Li Wenhui﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 夜泊曲江不寐鼓琴: Ye bo Qu Jiang bu mei gu qin 5.15b
詩 shi: 即景: Ji jing 5.16a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )