Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Tao Liang]

陶樑(1772-1857)﹐男﹐字寧求﹐號鳧薌﹐長洲人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 《紅豆樹館詩稿》。

Search the China Biographical Database for further information on Tao Liang

[show details]

[hide texts]
Writings of 陶樑 Tao Liang﹕
In 寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本 Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty)
詞 ci: 齊天樂: Qi tian le 題詞11b
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
詩 shi: (七言絕句二首): (Qi yan jue ju er shou) 1.17a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )