Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiang Shiquan]

蔣士銓(1725-1784)﹐男﹐字心餘﹐號藏園﹐又名苕生、清容居士、定甫﹐鉛山人(今江西鉛山)。Related Materials: 著有 《忠雅堂集》、《紅雪樓十二種填詞》。

Search the China Biographical Database for further information on Jiang Shiquan

[show details]

[hide texts]
Writings of 蔣士銓 Jiang Shiquan﹕
In 綠窗吟草: 一卷(清楊瓊華撰)。道光十二年壬辰(1832)刊本 Lü chuang yin cao: 1 juan (by Yang Qionghua, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 題辭: Ti ci 題辭1a
In 紅鶴山莊近體詩:二卷; 紅鶴山莊二集:一卷; 紅鶴詞:一卷(清胡慎容撰)。清嘉慶三年(1798)刻本 Hong he shan zhuang shi jin ti shi: 2 juan; Hong he shan zhuang er ji: 1 juan; Hong he ci: 1 juan (by Hu Shenrong, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 序: Xu 蔣序.1a
In 不櫛吟:三卷,續刻:一卷(清潘素心撰) 。清刻本 Bu zhi yin:3 juan, Xu ke:1 juan(by Pan Suxin, Qing Dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 舊序: Jiu xu 序2.1a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )