Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
彭兆蓀﹐清人﹐男﹐字湘涵﹐號懺摩居士﹐又名甘亭﹐鎮洋人(今江蘇太倉)。Related Materials: 著有 《小謨觴館集》、《文選考異》。《晚晴簃詩匯·卷一一〇》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 彭兆蓀 ﹕
In 寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本 Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty)
文﹕誄 Wen: Lei: 誄: Lei 誄1a
詩 shi: 山民仁兄以珊珊夫人舊題拙集詩遺墨緘示感悼之餘輒題二詩(二首): Shanmin ren xiong yi Shanshan fu ren jiu ti zhuo ji shi yi mo jian shi gan dao zhi yu zhe ti er shi 題詞2b
詩 shi: 珊珊夫人鏡閤所藏凝香主人翠墨山民索加評泊用子白聽雨韻題之: Shanshan fu ren jing ge suo cang Ning xiang zhu ren cui mo Shanmin suo jia ping bo yong Zibai ting yu yun ti zhi 題詞12a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )