Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Jianping]

許薦蘋﹐清人﹐女﹐番禺人(今廣東番禺)

Search the China Biographical Database for further information on Xu Jianping

[show details]

[show texts (1 texts)]

( Back )