Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ma Shiqi]

馬士琪﹐清康熙人﹐女﹐字韞雪﹐西充人(今四川西充)。Related Materials: 著有 《漱泉集二卷》﹑《片石齋燼餘草四卷》。擷芳集﹐中州先哲傳﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Ma Shiqi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 馬士琪 Ma Shiqi ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 馬士琪 Ma Shiqi )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    片石齋燼餘草﹕一卷 Pian shi zhai jin yu cao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 馬士琪 Ma Shiqi )
[ remarks and biographies on 馬士琪 Ma Shiqi ]
《歷代婦女著作考》 P. 495 著錄 作者: 胡文楷
馬士琪[略傳] Ma Shiqi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
論馬士騏詩 Lun Ma Shiqi shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
馬士琪[略傳] Ma Shiqi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (15 texts)]

( Back )