Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Caiping]

王采蘋(1827-1893)﹐女﹐字澗香﹐太倉人(今江蘇太倉)。Related Materials: 著有 《讀選樓詩稿》。《江蘇通志稿列女志》有著錄。有許振褘序﹐許振褘跋。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Caiping

[show details]

[hide texts]
Writings of 王采蘋 Wang Caiping﹕
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
秋窗夜讀: Qiu chuang ye du 四上.29a
詩 shi: 白荷花: Bai he hua 四上.29a
詩 shi: 題婉紃從母師綠槐書屋詩稿: Ti Wanxun cong mu shi Lü huai shu wu shi gao 四上.29b
詩 shi: 題族舅氏見津洞庭更生圖冊: Ti zu jiu shi Jianjin Dongting geng sheng tu ce 四上.30a
詩 shi: 讀秦良玉傳: Du Qin Liangyu zhuan 四上.30b
詩 shi: 明宮人佩劍歌: Ming gong ren pei jian ge 四上.31b
詩 shi: 題婉紃從母師綠槐書屋肄書圖: Ti Wanxun cong mu shi Lü huai shu wu yi shu tu 四上.32a
詩 shi: 感事: Gan shi 四上.33a
詩 shi: 瓶中荷花和諸妹: Ping zhong he hua he zhu mei 四上.34a
詩 shi: 伯厚夫子靈柩歸葬不克親送賦此誌感: Bohou fu zi ling jiu gui zang bu ke qin song fu ci zhi gan 四上.35a
詩 shi: 卽事: Ji shi 四上.37a
詩 shi: 雨: Yu 四上.37b
詩 shi: 偕右星弟回楚曉發禹州卻呈舅姑: Xie Youxing di hui Chu xiao fa Yuzhou que cheng jiu gu 四上.38a
詩 shi: 望臥龍崗: Wang Wo long gang 四上.39a
詩 shi: 流水溝阻風: Liu shui gou zu feng 四上.39b
詩 shi: 寇亂雜詩: Kou luan za shi 四上.40a
詩 shi: 述哀五首: Shu ai wu shou 四上.42a
詩 shi: 種菜: Zhong cai 四上.44a
In 綠槐書屋詩稿:三卷(清張綸英撰)。同治七年戊辰(1868)重刊本 Lü huai shu wu shi gao: 3 juan (by Zhang Lunying, Qing dynasty)
詩 shi: 綠槐書屋詩稿題辭: Lü huai shu wu shi gao ti ci 題辭2b
In 讀選樓詩稿: 十卷(清王采蘋撰)。光緒甲午年(1894)吳縣朱氏槐盧翻刻本 Du xuan lou shi gao: 10 juan (by Wang Caiping, Qing dynasty)
詩 shi: 白荷花: Bai he hua 卷一1a
詩 shi: 題王飛鸞伫月圖次韻: Ti Wang Feiluan Zhu yue tu ci yun 卷一1a
詩 shi: 寒燈: Han deng 卷一1a
詩 shi: 讀書示弟妹: Du shu shi di mei 卷一1b
詩 shi: 樓頭月: Lou tou yue 卷一1b
詩 shi: 納涼: Na liang 卷一1b
詩 shi: 秋夜懷家大人: Qiu ye huai jia da ren 卷一1b
詩 shi: 秋山: Qiu shan 卷一2a
詩 shi: 秋荷: Qiu he 卷一2a
詩 shi: 秋水: Qiu shui 卷一2a
詩 shi: 秋草: Qiu cao 卷一2b
詩 shi: 對月懷家大人: Dui yue huai jia da ren 卷一2b
詩 shi: 秋窗夜讀: Qiu chuang ye du 卷一2b
詩 shi: 江行雜詠: Jiang xing za yong 卷一3a
詩 shi: 過金陵: Guo Jinling 卷一3a
詩 shi: 題婉紃從母師綠槐書屋詩稿: Ti Wanxun cong mu shi Lü huai shu wu shi gao 卷一3a
詩 shi: 寒柳(四首): Han liu (si shou) 卷一3b
詩 shi: 潘貞女詩: Pan zhen nü shi 卷一5b
詩 shi: 武昌咏古六首:吳大帝: Wuchang yong gu liu shou: Wu da di 卷二1a
詩 shi: 武昌咏古六首:陸伯言: Wuchang yong gu liu shou: Lu Boyan 卷二1a
詩 shi: 武昌咏古六首:諸葛元遜: Wuchang yong gu liu shou: Zhuge Yuanxun 卷二1a
詩 shi: 武昌咏古六首:陶士行: Wuchang yong gu liu shou: Tao Shixing 卷二1b
詩 shi: 武昌咏古六首:庾元規: Wuchang yong gu liu shou: Yu Yuangui 卷二1b
詩 shi: 武昌咏古六首:蘇子瞻: Wuchang yong gu liu shou: Su Zizhan 卷二2a
詩 shi: 詠物六首:拱璧: Yong wu liu shou: Gong bi 卷二2a
詩 shi: 詠物六首:寶劍: Yong wu liu shou: Bao jian 卷二2a
詩 shi: 詠物六首:明鏡: Yong wu liu shou: Ming jing 卷二2b
詩 shi: 詠物六首:奇石: Yong wu liu shou: Qi shou 卷二2b
詩 shi: 詠物六首:駿馬: Yong wu liu shou: Jun ma 卷二2b
詩 shi: 詠物六首:健鶻: Yong wu liu shou: Jian gu 卷二2b
詩 shi: 詠月十首和仲遠舅氏師: Yong yue shi shou he Zhongyuan jiu shi shi 卷二3a
392 poem(s) (Page 1 of 8)<< | < | > | >> New Search

( Back )