Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Yunqing]

章韻清(?-1862)﹐女﹐字蘭言﹐平湖人(今浙江平湖)。Related Materials: 著有 《眷仙樓遺稿》,《刻翠集》。平湖縣志有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Yunqing

[show details]

[hide texts]
Writings of 章韻清 Zhang Yunqing﹕
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 秋日郊行: Qiu ri jiao xing 四下.69b
In 眷仙樓遺稿:一卷(清章韻清撰)。清光緒間(1875-1908)刻本 Juan xian lou yi gao: 1 juan (by Zhang Yunqing, Qing dynasty)
詩 shi: 野花: Ye hua 遺稿.1a
詩 shi: 探梅: Tan mei 遺稿.1b
詩 shi: 春暮(二首): Chun mu (er shou) 遺稿.1b
詩 shi: 落花: Luo hua 遺稿.1b
詩 shi: 夜坐懷湘畹姊: Ye zuo huai Xiangwan zi 遺稿.2a
詩 shi: 復詠野花(二首): Fu yong ye hua (er shou) 遺稿.2a
詩 shi: 夜開花: Ye kai hua 遺稿.2b
詩 shi: 送燕: Song yan 遺稿.2b
詩 shi: 秋日郊行: Qiu ri jiao xing 遺稿.3a
詩 shi: 秋柳和湘姊韻(二首): Qiu liu he Xiang zi yun (er shou) 遺稿.3a
詩 shi: 送繡君兄之古哭: Song Xiujun xiong zhi gu ku 遺稿.3b
詩 shi: 黃鶴樓先生七十壽: Huang he lou xian sheng qi shi shou 遺稿.3b
詩 shi: 扁舟訪友圖為鶴樓先生題: Pian zhou fang you tu wei he lou xian sheng ti 遺稿.4a
詩 shi: 又(扁舟訪友圖為鶴樓先生題其二): You (Pian zhou fang you tu wei Helou xian sheng ti qi er) 遺稿.4a
詩 shi: 話雨山房: Shi yu shan fang 遺稿.4a
詩 shi: 代湘姊題扁舟訪友圖(二首): Dai Xiang zi ti Pian zhou fang you tu (er shou) 遺稿.4a
詩 shi: 竹風: Zhu feng 遺稿.4b
詩 shi: 荷露: He lu 遺稿.4b
詩 shi: 雙峰舊隱圖為顧蓉屏先生作: Shuang feng jiu yin tu wei Gu Rongping xian sheng zuo 遺稿.5a
詩 shi: 綠窗消夏詞(二首): Lü chuang xiao xia ci (er shou) 遺稿.5a
詩 shi: 游清福庵憇山家作: You Qing fu an Qi shan jia zuo 遺稿.5b
詩 shi: 見翠微石掌作: Jian cui wei shi zhang zuo 遺稿.5b
詩 shi: 登天風海濤樓同湘姊作: Deng Tian feng hai lou tong Xiang zi zuo 遺稿.5b
詩 shi: 香山吟秋圖(二首): Xiang shan yin qiu tu (er shou) 遺稿.5b
詩 shi: 客中對月憶母: Ke zhong dui yue yi mu 遺稿.6a
詩 shi: 乳溪秋望: Ru xi qiu wang 遺稿.6a
詩 shi: 哭劉氏嫂(三首): Ku Liu shi sao (san shou) 遺稿.6b
詩 shi: 寒窗聽雨: Han chuang ting yu 遺稿.7a
詩 shi: 望月: Wang yue 遺稿.7a
詩 shi: 秋江詞: Qiu jiang ci 遺稿.7b
詩 shi: 塞上曲: Sai shang qu 遺稿.7b
詩 shi: 關山月: Guan shan yue 遺稿.7b
詩 shi: 學吟有感: Xue yin you gan 遺稿.8a
詩 shi: 題話雨山房圖: Ti Hua yu shan fang tu 遺稿.8a
詩 shi: 白蓮和韻(二首): Bai lian he yuan (er shou) 遺稿.8b
詩 shi: 紅梅和韻(二首): Hong mei he yun (er shou) 遺稿.8b
詩 shi: 西冷訪古圖: Xi leng fang gu tu 遺稿.9a
詩 shi: 周蕊秋女史索觀小草偶拈應之: Zhou rui qiu nv shi suo guan xiao cao ou nian ying zhi 遺稿.9a
詩 shi: 寄盧圖: Ji lu tu 遺稿.9b
詩 shi: 寄湘畹姊: Ji Xiangwan zi 遺稿.10a
詩 shi: 又(寄湘畹姊其二): You (ji xiangwan zi qi er) 遺稿.10a
詩 shi: 又(寄湘畹姊其三): You (ji Xiangwan zi qi san) 遺稿.10a
詩 shi: 又(寄湘畹姊其四): You (ji Xiangwan zi qi si) 遺稿.10a
詩 shi: 又呈湘姊(二首): You cheng Xiang zi (er shou) 遺稿.10b
詩 shi: 閨夜述懷(二首): Gui ye shu huai (er shou) 遺稿.10b
詩 shi: 題鴛湖女史沈芷香蕊感懷詩后: Ti Yuan hu nv shi Shen Zhixiang Rui gan huai shi hou 遺稿.11a
詩 shi: 蜻蜓州外史為沈浪先夫子題(二首): Qingtingzhou wai Shen Langxian fu zi ti (er shou) 遺稿.11b
詩 shi: 新婚夜與外子聯句: Xin hun ye yu wai zi lian ju 遺稿.12a
詩 shi: 三月八日侍母遊篁園與外子同作(二首): San yue ba ri shi mu you Huang yuan yu wai zi tong zuo(er shou) 遺稿.12a
105 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )