Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Wenshao]

王文韶(1830-1908)﹐男﹐字夔石﹐號耕娛﹐又名庚虞,退圃﹐上虞人(今浙江上虞)。Related Materials: 著有 《宣南奏議》、《湘撫奏議》。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Wenshao

[show details]

[hide texts]
Writings of 王文韶 Wang Wenshao﹕
In 清吟齋遺詩(清莊其坤撰)。清光緒二十四年(1898)壽愷堂藏板 Qing yin zhai yi shi (by Zhuang Qikun, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 序: Xu 序. 1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )