Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Cai Wan]

蔡琬(1695-1755)﹐女﹐字季玉﹐遼陽人(今遼寧遼陽)。Related Materials: 著有 《蘊真軒詩草二卷》。清史稿藝文志﹐河北通志稿﹐擷芳集畿輔書徵﹐國朝閨閣詩鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐蘭閨寶錄有著錄。有張裕犖﹐蔡永名。

Search the China Biographical Database for further information on Cai Wan

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 蔡琬 Cai Wan ]
蘊真軒詩鈔:二卷(清蔡琬撰)。乾隆四十四年己亥(1799)寫刻本
Yun zhen xuan shi chao:2 juan (by Cai Wan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 蔡琬 Cai Wan )
[ anthologies in this database containing works by 蔡琬 Cai Wan ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 蔡琬 Cai Wan )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 蔡琬 Cai Wan )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    蘊真軒小草﹕一卷 Yun zhen xuan xiao cao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 蔡琬 Cai Wan )
[ remarks and biographies on 蔡琬 Cai Wan ]
《歷代婦女著作考》 P. 731 著錄 作者: 胡文楷
蔡琬[略傳] Cai Wan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
蔡琬[略傳] Cai Wan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
論蔡琬詩 Lun Cai Wan shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
高其倬妻蔡琬 Gao Qizhuo qi Cai Wan  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
蔡琬[略傳] Cai Wan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (228 texts)]

( Back )