Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Cai Wan]

蔡琬(1695-1755)﹐女﹐字季玉﹐遼陽人(今遼寧遼陽)。Related Materials: 著有 《蘊真軒詩草二卷》。清史稿藝文志﹐河北通志稿﹐擷芳集畿輔書徵﹐國朝閨閣詩鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐蘭閨寶錄有著錄。有張裕犖﹐蔡永名。

Search the China Biographical Database for further information on Cai Wan

[show details]

[hide texts]
Writings of 蔡琬 Cai Wan﹕
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 送文淵大孫北歸: Song Wenyuan da sun bei gui 2.2a
詩 shi: 紅蘭曲: Hong lan qu 2.2b
詩 shi: 薄暮: Bo mu 2.3b
詩 shi: 辰龍關: Chen long guan 2.4a
詩 shi: 關鏁嶺: Guan suo ling 2.4a
詩 shi: 江西坡: Jiang xi po 2.4b
詩 shi: 九峯寺: Jiu feng si 2.5a
詩 shi: 秋原踏月: Qiu yuan ta yue 2.5a
詩 shi: 白燕二首: Bai yan er shou 2.5b
詩 shi: 江雨晚晴: Jiang yu wan qing 2.6a
詩 shi: 松間閒坐: Song jian xian zuo 2.6b
詩 shi: 葵花: Kui hua 2.6b
詩 shi: 感懷二首: Gan huai er shou 2.7a
詩 shi: 書後寄妹: Shu hou ji mei 2.7a
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 冬夜: Dong ye 5.1a
詩 shi: 關鎖嶺: Guansuo Ling 5.1b
詩 shi: 九峯寺有感家大人: Jiu feng si you gan jia da ren 5.1b
詩 shi: 江西坡: Jiangxipo 5.2a
詩 shi: 辰龍關: Chenlong Guan 5.2a
詩 shi: 重過燕子磯: Chong guo Yanziji 5.2b
詩 shi: 江雨晚晴: Jiang yu wan qing 5.2b
詩 shi: 秋原踏月: Qiu yuan ta yue 5.2b
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 南鄉子﹕秋夜小酌 Nan xiang zi﹕Qiu ye xiao zhuo 10.5b
詞 ci: 滿庭芳﹕七夕 Man ting fang﹕Qi xi 10.5b
詞 ci: 意難忘﹕寄嫂氏李孺人 Yi nan wang﹕Ji sao shi Li ru ren 10.6a
詞 ci: 長相思﹕閒坐 Chang xiang si﹕Xian zuo 10.6b
詞 ci: 賣花聲﹕輓廿四嬸劉恭人 Mai hua sheng﹕Wan nian si shen Liu gong ren 10.6b
詞 ci: 南柯子﹕寄永夫人 Nan ke zi﹕Ji Yong fu ren 10.6b
詞 ci: 一剪梅﹕讀白真人贈紫雲友曲有感作 Yi jian mei﹕Du Bai zhen ren zeng Ziyun you qu you gan zuo 10.7a
In 蘊真軒詩鈔:二卷(清蔡琬撰)。乾隆四十四年己亥(1799)寫刻本 Yun zhen xuan shi chao:2 juan (by Cai Wan, Qing dynasty)
詩 shi: 滇南為先大人舊蒞之地四十年後余隨夫子督滇目擊勝概猶存而大人之墓有宿草矣撫今憶昔淒然有感因得八長句用誌追思之痛:辰龍闗: Dian nan wei xian da ren jiu li zhi di si shi nian hou yu sui fu zi du Dian mu ji sheng gai you cun er da ren zhi mu you su cao yi fu jin yi xi qi ran you gan yin de ba chang ju yong zhi zhui si zhi tong: Chenlong Guan 卷上1a
詩 shi: 滇南為先大人舊蒞之地四十年後余隨夫子督滇目擊勝概猶存而大人之墓有宿草矣撫今憶昔淒然有感因得八長句用誌追思之痛:闗鎻嶺: Dian nan wei xian da ren jiu li zhi di si shi nian hou yu sui fu zi du Dian mu ji sheng gai you cun er da ren zhi mu you su cao yi fu jin yi xi qi ran you gan yin de ba chang ju yong zhi zhui si zhi tong: Guansuo Ling 卷上1b
詩 shi: 滇南為先大人舊蒞之地四十年後余隨夫子督滇目擊勝概猶存而大人之墓有宿草矣撫今憶昔淒然有感因得八長句用誌追思之痛:鐵鎻橋: Dian nan wei xian da ren jiu li zhi di si shi nian hou yu sui fu zi du Dian mu ji sheng gai you cun er da ren zhi mu you su cao yi fu jin yi xi qi ran you gan yin de ba chang ju yong zhi zhui si zhi tong: Tie suo qiao 卷上1b
詩 shi: 滇南為先大人舊蒞之地四十年後余隨夫子督滇目擊勝概猶存而大人之墓有宿草矣撫今憶昔淒然有感因得八長句用誌追思之痛:江西坡: Dian nan wei xian da ren jiu li zhi di si shi nian hou yu sui fu zi du Dian mu ji sheng gai you cun er da ren zhi mu you su cao yi fu jin yi xi qi ran you gan yin de ba chang ju yong zhi zhui si zhi tong: Jiangxipo 卷上1b
詩 shi: 滇南為先大人舊蒞之地四十年後余隨夫子督滇目擊勝概猶存而大人之墓有宿草矣撫今憶昔淒然有感因得八長句用誌追思之痛:九峯寺: Dian nan wei xian da ren jiu li zhi di si shi nian hou yu sui fu zi du Dian mu ji sheng gai you cun er da ren zhi mu you su cao yi fu jin yi xi qi ran you gan yin de ba chang ju yong zhi zhui si zhi tong: Jiu feng si 卷上2a
詩 shi: 滇南為先大人舊蒞之地四十年後余隨夫子督滇目擊勝概猶存而大人之墓有宿草矣撫今憶昔淒然有感因得八長句用誌追思之痛:鸚鵡峰: Dian nan wei xian da ren jiu li zhi di si shi nian hou yu sui fu zi du Dian mu ji sheng gai you cun er da ren zhi mu you su cao yi fu jin yi xi qi ran you gan yin de ba chang ju yong zhi zhui si zhi tong: Yingwu Feng 卷上2a
詩 shi: 滇南為先大人舊蒞之地四十年後余隨夫子督滇目擊勝概猶存而大人之墓有宿草矣撫今憶昔淒然有感因得八長句用誌追思之痛:雲南坡: Dian nan wei xian da ren jiu li zhi di si shi nian hou yu sui fu zi du Dian mu ji sheng gai you cun er da ren zhi mu you su cao yi fu jin yi xi qi ran you gan yin de ba chang ju yong zhi zhui si zhi tong: Yunnanpo 卷上2b
詩 shi: 滇南為先大人舊蒞之地四十年後余隨夫子督滇目擊勝概猶存而大人之墓有宿草矣撫今憶昔淒然有感因得八長句用誌追思之痛:謁祠: Dian nan wei xian da ren jiu li zhi di si shi nian hou yu sui fu zi du Dian mu ji sheng gai you cun er da ren zhi mu you su cao yi fu jin yi xi qi ran you gan yin de ba chang ju yong zhi zhui si zhi tong: Ye ci 卷上2b
詩 shi: 七夕夜雨: Qi xi ye yu 卷上3a
詩 shi: 冬夜: Dong ye 卷上3a
詩 shi: 季春送五兄東歸: Ji chun song wu xiong dong gui 卷上3a
詩 shi: 瓶梅: Ping mei 卷上3b
詩 shi: 寄外: Ji wai 卷上3b
詩 shi: 李家寨道中: Lijiazhai dao zhong 卷上3b
詩 shi: 芙蓉: Fu rong 卷上4a
詩 shi: 紅葉: Hong ye 卷上4a
詩 shi: 登海天閣: Deng Hai tian ge 卷上4b
詩 shi: 菊: Ju 卷上4b
詩 shi: 夜雨: Ye yu 卷上4b
詩 shi: 夜坐: Ye zuo 卷上5a
詩 shi: 七夕: Qi xi 卷上5a
228 poem(s) (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search

( Back )