Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liang Lanyi]

梁蘭漪(1727-?)﹐女﹐字素涵﹐號蓉溪﹐儀徵人(今江蘇儀徵)。重修揚州府志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐汪氏家集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有孫星華﹐錢大昕序。

Search the China Biographical Database for further information on Liang Lanyi

[show details]

[hide texts]
Writings of 梁蘭漪 Liang Lanyi﹕
In 畹香樓詩集﹕二卷(清梁蘭漪撰)。清光緒二十一年(1895)飛鴻閣書林石印本。 Wan xiang lou shi ji: 2 juan (by Liang Lanyi, Qing dynasty)
詩 shi: 燕(二首): Yan 1.1a
詩 shi: 春草(二首): Chun cao 1.1a
詩 shi: 暮春雨中: Mu chun yu zhong 1.1b
詩 shi: 柳花: Liu hua 1.2a
詩 shi: 讀史(二首): Du shi 1.2a
詩 shi: 先慈見背計經匝月矣百感縈懷書此誌痛(四首): Xian ci jian bei ji jing za yue yi bai gan ying huai shu ci zhi tong 1.2a
詩 shi: 夏雨漫成: Xia yu man cheng 1.2b
詩 shi: 秋柳(二首): Qiu liu 1.3a
詩 shi: 乙丑季秋于歸贈夫子: Yi chou ji qiu yu gui zeng fu zi 1.3a
詩 shi: 同夫子掃先慈墓: Tong fu zi sao xian ci mu 1.3b
詩 shi: 歸真州河干別父: Gui Zhenzhou he gan bie fu 1.3b
詩 shi: 拜舅姑墓: Bai jiu gu mu 1.4a
詩 shi: 暮雪: Mu xue 1.4a
詩 shi: 古意: Gu yi 1.4a
詩 shi: 苔: Tai 1.4b
詩 shi: 題倚石美人圖: Ti Yi shi mei ren tu 1.4b
詩 shi: 題扑蝶美人圖: Ti Pu die mei ren tu 1.4b
詩 shi: 晚春: Wan chun 1.5a
詩 shi: 新夏: Xin xia 1.5a
詩 shi: 採蓮曲: Cai lian qu 1.5a
詩 shi: 即事: Ji shi 1.5b
詩 shi: 美人梳頭歌: Mei ren shu tou ge 1.5b
詩 shi: 螢: Ying 1.6a
詩 shi: 秋宵聞雁: Qiu xiao wen yan 1.6a
詩 shi: 讀史(四首): Du shi 1.6a
詩 shi: 送妹于歸廣陵真州夜發: Song mei yu gui Guangling Zhenzhou ye fa 1.6b
詩 shi: 返棹真州河干別妹: Fan zhao Zhenzhou he gan bie mei 1.7a
詩 shi: 聽雪: Ting xue 1.7a
詩 shi: 春燈: Chun deng 1.7a
詩 shi: 春衫: Chun shan 1.7b
詩 shi: 春燕: Chun yan 1.7b
詩 shi: 題煙雨樓: Ti Yan yu lou 1.7b
詩 shi: 送夫子之秦淮(二首): Song fu zi zhi Qinhuai 1.8a
詩 shi: 柳: Liu 1.8b
詩 shi: 暮春寄外(二首): Mu chun ji wai 1.8b
詩 shi: 代閨人寫照: Dai gui ren xie zhao 1.8b
詩 shi: 燕剪: Yan jian 1.9a
詩 shi: 鶯梭: ying suo 1.9a
詩 shi: 新夏閨詞: Xin xia gui ci 1.9a
詩 shi: 採菱曲: Cai ling qu 1.9b
詩 shi: 僦居廣陵慰夫子四絕句: Jiu ju Guangling wei fu zi si jue ju 1.9b
詩 shi: 哭夫(八首): Ku fu 1.10a
詩 shi: 春日雜詠:春月: Chun ri za yong: Chun yue 1.11b
詩 shi: 春日雜詠:春雨: Chun ri za yong: Chun yu 1.11b
詩 shi: 春日雜詠:春風: Chun ri za yong: Chun feng 1.11b
詩 shi: 春日雜詠:春夜: Chun ri za yong: Chun ye 1.12a
詩 shi: 春日雜詠:春蝶: Chun ri za yong: Chun die 1.12a
詩 shi: 春日雜詠:春燕: Chun ri za yong: Chun yan 1.12a
詩 shi: 無題: Wu ti 1.12b
詩 shi: 初夏讀後偶成: Chu xia du hou ou cheng 1.12b
222 poem(s) (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search

( Back )