Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Bayanzhu]

巴延珠﹐清雍正前後人﹐女﹐蒙古族﹐字佛圓﹐鑲黃旗滿洲人。Related Materials: 著有 習靜吟。清閨秀藝文略﹐國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Bayanzhu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 巴延珠 Bayanzhu ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 巴延珠 Bayanzhu )
[ remarks and biographies on 巴延珠 Bayanzhu ]
《歷代婦女著作考》 P. 813 著錄 作者: 胡文楷
巴延珠[略傳] Bayanzhu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
巴延珠 Ba Yanzhu  作者/Author﹕ 湯漱玉 Tang Shuyu

[show texts (1 texts)]

( Back )