Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhou Zongjiang]

周宗姜﹐清人﹐女﹐字思媚﹐號梅緣女史﹐上虞人(今浙江上虞)。Related Materials: 著有 夢餘軒新編。名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhou Zongjiang

[show details]

[hide texts]
Writings of 周宗姜 Zhou Zongjiang﹕
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 東山石壁精舍懷謝康樂: Dong Shan shi bi jing she huai Xie Kangle 17.19b
詩 shi: 山居: Shan ju 17.19b
詩 shi: 咏竹: Yong zhu 17.20a
詩 shi: 山居即事: Shan ju ji shi 17.20a
詩 shi: 對月自遣: Dui yue zi qian 17.20a
詩 shi: 蕉窗靜坐: Jiao chuang jing zuo 17.20b
詩 shi: 鏡中拈花自比: Jing zhong nian hua zi bi 17.20b
詩 shi: 送別: Song bie 17.20b
詩 shi: 閨怨: Gui yuan 17.21a
詩 shi: 送別: Song bie 17.21a
9 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )