Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gu Si]

顧姒﹐清康熙人﹐女﹐字啟姬﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《靜御堂集》、《由拳草》、《當翠園集》、《未窮集一卷》。杭州府志﹐擷芳集﹐青浦閨秀詩存﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐女世說有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Gu Si

[show details]

[hide texts]
Writings of 顧姒 Gu Si﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 題林亞清畫: Ti Lin Yaqing hua 4.7b
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 滿江紅﹕泊淮示夫子 Man jiang hong﹕Bo Huai shi fu zi 11.23b
In 歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版 Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
文﹕書信 Wen: Shu xin: 復李端明: Fu Li Duanming Page 150
文﹕書信 Wen: Shu xin: 與又令夫人: Yu Youling fu ren Page 150
文﹕書信 Wen: Shu xin: 致馮夫人: Zhi Feng fu ren Page 151
In 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版 Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
文﹕跋 Wen: Ba: 三婦評牡丹亭跋: San fu ping Mu dan ting ba Page 214
6 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )