Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chai Zhenyi]

柴貞儀﹐清初人﹐女﹐字如光﹐錢塘人(今浙江杭州)。本朝名媛詩鈔﹐國朝閨秀正始集,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Chai Zhenyi

[show details]

[hide texts]
Writings of 柴貞儀 Chai Zhenyi﹕
In 本朝名媛詩鈔﹕六卷(清胡孝思輯)。清康熙五十五年(1716)凌雲閣刻本 Ben Chao Ming Yuan Shi Chao: 6 juan (edited by Hu Xiaosi, Qing dynasty)
詩 shi: 題雲護菴: Ti Yun hu an 4.8a
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 題烟江疊嶂圖: Ti Yan jiang die zhang tu 4.3b
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 題畫(二首): Ti hua 12.23a
詩 shi: 游雲護菴: You Yun hu an 12.23b
詩 shi: 羅巾: Luo jin 12.23b
詩 shi: 題臥遊障子: Ti wo you zhang zi 12.24a
詩 shi: 題煙江疊嶂圖: Ti Yan jiang die zhang tu 12.24a
詩 shi: 九日偕諸女伴游湖上: Jiu ri xie zhu nü ban you hu shang 12.24a
詞 ci: 桃源憶故人: Tao yuan yi gu ren 35.9b
9 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )