Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Yan]

王琰﹐清人﹐女﹐字炳文﹐蘇州人(今江蘇蘇州)。名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Yan

[show details]

[hide texts]
Writings of 王琰 Wang Yan﹕
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 白鳥: Bai niao 13.51b
詩 shi: 題片石孤松: Ti pian shi gu song 13.52a
詩 shi: 送夫子秋試: Song fu zi qiu shi 13.52a
文﹕文 Wen: Wen: 無題: Wu ti 39.2b
In 奩詩泐補:二卷,奩泐續補:三卷(清范端昂輯)。1955年胡氏復寫本 Lian shi le bu:2 juan, Lian le xu bu:2 juan(by Fan Duanang, Qing dynasty)
詩 shi: 詠鶴: Yong he 奩詩泐補卷一5a
詩 shi: 題扇寫片石孤松: Ti shan xie pian shi gu song 奩詩泐補卷一5a
詩 shi: 送外鄉試: Song wai xiang shi 續補卷二18b
7 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )