Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ding Shengzhao]

丁聖肇﹐清人﹐男﹐錢塘人(今浙江杭州)

Search the China Biographical Database for further information on Ding Shengzhao

[show details]

[hide texts]
Writings of 丁聖肇 Ding Shengzhao﹕
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 丁聖肇敘: Ding Shengzhao xu 序.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )