Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Wenzhi]

王文治(1730-1802)﹐男﹐字禹卿﹐號夢樓﹐丹徒人(今江蘇丹徒)。Related Materials: 著有 《夢樓集》。晚晴簃詩匯有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Wenzhi

[show details]

[hide texts]
Writings of 王文治 Wang Wenzhi﹕
In 聽秋軒詩集﹕三卷(清駱綺蘭撰)。清乾隆六十年(1795)金陵龔氏刻本。 Ting qiu xuan shi ji: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
文 wen: 王序: Wang xu 王序.1a
In 清娛閣吟稾﹕六卷(清鮑之蕙撰)。嘉慶16年 [1811]刻本 Qing yu ge yin gao : 6 juan (by Bao Zhihui, Qing dynasty)
詩 shi: 夢樓先生原倡: Menglou xian sheng yuan chang 3.6b
文﹕跋 Wen: Ba: 王文治評跋: Wang Wenzhi ping ba 評跋.1a
In 京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)。清光緖八年(1882) 刻本。 Jingjiang Bao shi san nü shi shi chao he ke (edited by Dai Xieyuan, Qing dynasty)
詩 shi: 夢樓先生原倡[少林先生過訪山堂分韻賦詩夢樓先生因余與舸齋即席有作以為一時佳話更賦一首兼懷家論山兄余同舸齋聯句奉和並呈少林先生]: Menglou xian sheng yuan chang [Shaolin xian sheng guo fang shan tang fen yun fu shi Menglou xian sheng yin yu yu Gezhai ji xi you zuo yi wei yi shi jia hua geng fu yi shou jian huai jia Lunshan xiong yu tong Gezhai lian ju feng he bing cheng Shaolin xian sheng] 3.5b
文﹕跋 Wen: Ba: 王文治評跋: Wang Wenzhi ping ba 評跋.1a
文﹕跋 Wen: Ba: 三秀齋詩鈔跋: San xiu zhai shi chao ba 跋.1a
In 聽秋軒詩集:六卷(清駱綺蘭撰)。清嘉慶金陵龔氏刻本 Ting qiu xuan shi ji: 6 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 王序: Wang xu 王文治序1a
In 聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本 Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
詩 shi: 前題(題佩香女弟子秋燈課女圖)(八首): Qian ti (Ti Peixiang nü di zi Qiu deng ke nü tu) (ba shou) 贈言1.2b
詩 shi: 和佩香女弟子四十感懷詩卽以爲詩: He Peixiang nü di zi si shi gan huai shi ji yi wei shi 贈言1.16a
詩 shi: 佩香女弟子親製餅餌噉余以詩報謝(二首): Peixiang nü di zi qin zhi bing er dan yu yi shi bao xie (er shou) 贈言2.1b
詩 shi: 雪中登西津閣同佩香弟子作: Xue zhong deng Xi jin ge tong Peixiang di zi zuo 贈言2.6b
詩 shi: 前題(題佩香女弟子畫蘭): Qian ti (Ti Peixiang nü di zi hua lan) 贈言2.9a
詩 shi: 前題(上巳日蘭城弟子招同諸門人紅橋脩稧時佩香女弟子詩先成卽次原韻): Qian ti (Shang si ri Lancheng di zi zhao tong zhu men ren Hongqiao xiu xi shi Peixiang nü di zi shi xian cheng ji ci yuan yun) 贈言2.9b
詩 shi: 題佩香圖卽次原韻: Ti Peixiang tu ji ci yuan yun 贈言2.10a
詩 shi: 前題(題佩香女弟子平山春望圖卽次原韻): Qian ti (Ti Peixiang nü di zi Ping shan chun wang tu ji ci yuan yun) 贈言3.1a
詩 shi: 前題(題佩香女弟子皈道圖): Qian ti (Ti Peixiang nü di zi Gui dao tu) 贈言3.3a
詩 shi: 佩香女弟子茅山禮眞未歸連日風雨特甚作詩寄之并邀諸弟子同作: Peixiang nü di zi Mao Shan li zhen wei gui lian ri feng yu te shen zuo shi ji zhi bing yao zhu di zi tong zuo 贈言3.7b
詩 shi: 前題(題佩香女弟子入夢圖): Qian ti (Ti Peixiang nü di zi Ru meng tu) 贈言3.22b
In 名花百詠:一卷(清王素襟撰) 。清嘉慶13年(1808)刻本 Ming hua bai yong:1 juan(by Wang Sujin, Qing Dynasty)
詩 shi: 丹徒王文治夢樓: Dantu Wang Wenzhi Menglou 題雲笈山房詩詞.2a
19 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )