Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Xuan]

張鉉﹐清乾隆嘉慶道光人﹐男﹐字翊和﹐號舸齋。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Xuan

[show details]

[hide texts]
Writings of 張鉉 Zhang Xuan﹕
In 清娛閣吟稾﹕六卷(清鮑之蕙撰)。嘉慶16年 [1811]刻本 Qing yu ge yin gao : 6 juan (by Bao Zhihui, Qing dynasty)
詩 shi: 春分日得笙山兄手書同舸齋聯句代柬: Chun fen ri de Shengshan xiong shou shu tong Gezhai lian ju dai jian 1.10b
詩 shi: 祝隨園先生八十壽同舸齋聯句: Zhu Suiyuan xian sheng ba shi shou tong Gezhai lian ju 2.13b
詩 shi: 少林先生過訪山堂分韻賦詩夢樓先生因余與舸齋即席有作以為一時佳話更賦一首兼懷家論山兄余同舸齋聯句奉和並呈少林先生: Shaolin xian sheng guo fang shan tang fen yun fu shi Menglou xian sheng yin yu yu Gezhai ji xi you zuo yi wei yi shi jia hua geng fu yi shou jian huai jia Lunshan xiong yu tong Gezhai lian ju feng he bing cheng Shaolin xian sheng 3.6a
詩 shi: 舸齋原倡: Gezhai yuan chang 3.8a
詩 shi: 夏至後二日同鴻起姪舸齋暨澂澐兩兒山堂坐月聯句奉懷論山大兄: Xia zhi hou er ri tong Hongqi zhi Gezhai ji Cheng Yun liang er shan tang zuo yue lian ju feng huai Lunshan da xiong 4.5a
詩 shi: 舸齋原倡[春雨橋]: Gezhai yuan chang [Chun yu qiao] 4.8a
詩 shi: 舸齋作[臘月十五與舸齋山堂對月夜話同用八庚]: Gezhai zuo [La yue shi wu yu Gezhai shan tang dui yue ye hua tong yong ba geng] 4.12b
詩 shi: 雨中同舸齋泛湖聯句: Yu zhong tong Gezhai fan hu lian ju 5.1b
詩 shi: 同舸齋聯句酬和野雲姪見贈游越原韻: Tong Gezhai lian ju chou he Yeyun zhi jian zeng you Yue yuan yun 5.2a
詩 shi: 同舸齋泛舟西溪聯句: Tong Gezhai fan zhou Xi Xi lian ju 5.9b
詩 shi: 舸齋和作[郭蘭池過山堂探梅值予與舸齋閒坐蘭池有詩贈舸齋次韻和之]: Gezhai he zuo [Guo Lanchi guo shan tang tan mei zhi yu yu Gezhai xian zuo Lanchi you shi zeng Gezhai ci yun he zhi] 6.6b
詩 shi: 舸齋和作[春日偶成寄舸齋]: Gezhai he zuo [Chun ri ou cheng ji Gezhai] 6.7a
詩 shi: 舸齋原倡[和舸齋自廣陵歸山堂小集原韻]: Gezhai yuan chang [He Gezhai zi Guangling gui shan tang xiao ji yuan yun] 6.11a
詩 shi: 夏日園居即事同舸齋聯句四首: Xia ri yuan ju ji shi tong Gezhai lian ju si shou 6.14a
詩 shi: 丙寅二月廿七日同舸齋歷江上諸道院登銀峰聯句: Bing yin er yue nian qi ri tong Gezhai li jiang shang zhu dao yuan deng Yin Feng lian ju 6.15a
詩 shi: 偕舸齋過蒜山禪院聯句: Xie Gezhai guo Suan Shan chan yuan lian ju 6.19b
詩 shi: 晚眺聯句: Wan tiao lian ju 6.20a
詩 shi: 甘露寺聯句用蒜山晚眺韻: Gan lu si lian ju yong Suan Shan wan tiao yun 6.20a
In 京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)。清光緖八年(1882) 刻本。 Jingjiang Bao shi san nü shi shi chao he ke (edited by Dai Xieyuan, Qing dynasty)
詩 shi: 春分日得笙山兄手書同舸齋聯句代柬: Chun fen ri de Shengshan xiong shou shu tong Gezhai lian ju dai jian 1.9a
詩 shi: 祝隨園先生八十壽同舸齋聯句: Zhu Suiyuan xian sheng ba shi shou tong Gezhai lian ju 2.11a
詩 shi: 少林先生過訪山堂分韻賦詩夢樓先生因余與舸齋即席有作以為一時佳話更賦一首兼懷家論山兄余同舸齋聯句奉和並呈少林先生: Shaolin xian sheng guo fang shan tang fen yun fu shi Menglou xian sheng yin yu yu Gezhai ji xi you zuo yi wei yi shi jia hua geng fu yi shou jian huai jia Lunshan xiong yu tong Gezhai lian ju feng he bing cheng Shaolin xian sheng 3.5a
詩 shi: 舸齋原倡[再題烟波共泛小照和舸齋韻]: Gezhai yuan chang [Zai ti Yan bo gong fan xiao zhao he Gezhai yun] 3.6b
詩 shi: 夏至後二日同鴻起姪舸齋暨澂澐兩兒山堂坐月聯句奉懷論山大兄: Xia zhi hou er ri tong Hongqi zhi Gezhai ji Cheng Yun liang er shan tang zuo yue lian ju feng huai Lunshan da xiong 4.4a
詩 shi: 舸齋原倡[春雨橋]: Gezhai yuan chang [Chun yu qiao] 4.7a
詩 shi: 舸齋作[臘月十五與舸齋山堂對月夜話同用八庚]: Gezhai zuo [La yue shi wu yu Gezhai shan tang dui yue ye hua tong yong ba geng] 4.10a
詩 shi: 雨中同舸齋泛湖聯句: Yu zhong tong Gezhai fan hu lian ju 5.1b
詩 shi: 同舸齋聯句酬和野雲姪見贈遊越原韻: Tong Gezhai lian ju chou he Yeyun zhi jian zeng you Yue yuan yun 5.2a
詩 shi: 同舸齋泛舟西溪聯句: Tong Gezhai fan zhou Xi Xi lian ju 5.8a
詩 shi: 舸齋和作[郭蘭池過山堂探梅值予與舸齋閒坐蘭池有詩贈舸齋次韻和之]: Gezhai he zuo [Guo Lanchi guo shan tang tan mei zhi yu yu Gezhai xian zuo Lanchi you shi zeng Gezhai ci yun he zhi] 6.5a
詩 shi: 舸齋和作[春日偶成寄舸齋]: Gezhai he zuo [Chun ri ou cheng ji Gezhai] 6.5b
詩 shi: 舸齋原倡[和舸齋自廣陵歸山堂小集原韻]: Gezhai yuan chang [He Gezhai zi Guangling gui shan tang xiao ji yuan yun] 6.8b
38 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )