Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shu Wei]

舒位(1765-1815)﹐男﹐字立人﹐號鐵雲﹐大興人(今北京大興)

Search the China Biographical Database for further information on Shu Wei

[show details]

[hide texts]
Writings of 舒位 Shu Wei﹕
In 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)。淸光緖十年(1884)刻本。 Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty)
詩 shi: 舒位題詞: Shu Wei ti ci 題詞.2a
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
曲 qu: 曲: Qu 1.26a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )