Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shi Yunyu]

石韞玉(1755-1837)﹐男﹐字执如﹐號琢堂﹐又名獨學老人, 竹堂, 花韻庵主人, 觀我生﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 《獨學廬詩文集》、《袁文箋正》、《多識錄》、《古香林叢書》、《晚香樓集》、《花韵庵詩餘》、《花間九奏樂府》、《紅樓夢》傳奇等。

Search the China Biographical Database for further information on Shi Yunyu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 石韞玉 Shi Yunyu ]
林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)。淸光緖十年(1884)刻本。
Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty)

    自然好學齋詩鈔: 十卷 Zi ran hao xue zhai shi chao: 10 juan - (All texts in this collection authored by 石韞玉 Shi Yunyu )
古雪詩鈔:一卷, 續鈔: 一卷, 詩餘:一卷(清楊繼端撰)。清嘉慶十四年(1809)刻本
Gu xue shi chao:1 juan, xu chao:1 juan, shi yu: 1 juan(Yang Jiduan,Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 石韞玉 Shi Yunyu )
瓊樓吟稿:一卷(清陶善撰)。清光緒九年(1883)刻本
Qiong lou yin gao: 1 juan (by Tao Shan, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 石韞玉 Shi Yunyu )
清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本
Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 石韞玉 Shi Yunyu )
喬影:一卷(清吳藻撰)。清(1820-1911)刻本
Qiao ying: 1 juan (by Wu Zao, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 石韞玉 Shi Yunyu )
[ Correspondence, etc. ]
謁石琢堂廉訪賦呈 Ye Shi Zhuotang lian fang fu cheng  作者﹕胡相端 Hu Xiangduan
(謁石琢堂廉訪賦呈)其二 (Ye Shi Zhuotang lian fang fu cheng) qi er  作者﹕胡相端 Hu Xiangduan
(謁石琢堂廉訪賦呈)其三 (Ye Shi Zhuotang lian fang fu cheng) qi san  作者﹕胡相端 Hu Xiangduan

[show texts (5 texts)]

( Back )