Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qin Jitang]

秦際唐(1837-1908)﹐男﹐字伯虞﹐號南岡﹐上元人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 有《南岡草堂詩選》。桐城派文集敘錄(2016), 晚晴簃詩匯有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Qin Jitang

[show details]

[hide texts]
Writings of 秦際唐 Qin Jitang﹕
In 古歡室詩集:三卷﹐詞集﹕一卷(清曾懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。 Gu huan shi shi ji: 3 juan, ci ji:1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)
詩 shi: 秦際唐題辭: Qin Jitang ti ci 題辭.1b
In 古歡室集:詩三卷,詞一卷,醫學篇二卷,女學篇一卷,中饋錄一卷(清曽懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。 Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)
詩 shi: 敬題伯淵夫人古歡室詩詞集(二首): Jing ti Boyuan fu ren Gu huan shi shi ci ji (er shou) 題辭.1b
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )