Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
張曜孫(1807-1863)﹐男﹐字仲遠﹐號復生﹐又名昇甫﹐陽湖人(今江蘇常州)。Related Materials: 著有 《謹言慎好之居詩》,《產朵集》。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 張曜孫 ]
緯青遺稿﹕一卷(清張(糸冊)英)。光緖十五年(1889)江隂金氏校刊本。
Weiqing yi gao: 1 juan (by Zhang Guanying, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張曜孫 )
蓬室偶吟﹕一卷(清湯瑤卿撰)。清光緒十七年(1891)宛鄰書屋刻本 。
Peng shi ou yin: 1 juan (by Tang Yaoqing, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張曜孫 )
澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。
Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張曜孫 )
棣華館詩課:十二卷(清張晉禮輯)。清道光三十年(1850)武昌官署棣華館刻本
Di hua guan shi ke: 12 juan (by Zhang Jinli, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張曜孫 )
綠槐書屋詩稿:三卷(清張綸英撰)。同治七年戊辰(1868)重刊本
Lü huai shu wu shi gao: 3 juan (by Zhang Lunying, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張曜孫 )
鄰雲友月之居詩初稿:四卷(清張紈英撰)。道光二十九年(1849)刻本
Lin yun you yue zhi ju shi chu gao:4 juan (by Zhang Wanying, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張曜孫 )
灌香草堂詩初稿:一卷(清吳蘭畹撰)。同治五年(1866)刻本
Guan xiang cao tang shi chu gao:1 juan (by Wu Lanwan, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張曜孫 )
[ Correspondence, etc. ]
秋夜有懷用仲遠弟韻 Qiu ye you huai yong Zhongyuan di  作者﹕張䌌英 Zhang Xiying
偶感示仲遠弟 Ou gan shi Zhongyuan di  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
對月同仲遠弟作(二首) Dui yue tong Zhongyuan di zuo (er shou)  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
發常州寄仲遠兼示送行者(四首) Fa Changzhou ji Zhongyuan jian shi song xing zhe (si shou)  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
元旦同仲遠弟作(二首) Yuan dan tong Zhongyuan di zuo (er shou)  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
書仲遠弟苦雨詩後 Shu Zhongyuan di ku yu shi hou  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
和仲遠弟金牛鎮行館見寄次韻(二首) He Zhongyuan di Jinniu zhen xing guan jian ji ci yun (er shou)  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
示仲遠 Shi Zhongyuan  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
村居述懷寄仲達 Cun ju shu huai ji Zhongda  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
抵荊州贈仲達 Di Jingzhou zeng Zhongda  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
寓齋對菊懷仲遠弟 Yu zhai dui ju huai Zhongyuan di  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
贈翠畦兼寄仲遠(二首) Zeng Cuiqi jian ji Zhongyuan (er shou)  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
次仲遠小病寄翠畦韻卽送至省門兼寄仲遠(四首) Ci Zhongyuan xiao bing ji Cuiqi yun ji song zhi sheng men jian ji Zhongyuan (si shou)  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
連得仲弟書并詩感而答之(二首) Lian de zhong di shu bing shi gan er da zhi (er shou)  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
和仲弟瓶梅韻 He zhong di Ping mei yun  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
和韻寄仲弟 He yun ji zhong di  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
和仲弟泊舟鲇魚套原韻(四首) He zhong di bo zhou Nianyutao yuan yun (si shou)  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
和仲遠弟泊岳州寄贈韻 He Zhongyuan di bo Yuezhou ji zeng yun  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
效東坡饋歲別歲守歲詩次仲遠弟原韻(三首) Xiao Dongpo kui sui bie sui shou sui shi ci Zhongyuan di yuan yun (san shou)  作者﹕張綸英 Zhang Lunying
詠月十首和仲遠舅氏師 Yong yue shi shou he Zhongyuan jiu shi shi  作者﹕王采蘋 Wang Caiping
和仲遠弟憶故園卉物:蘭 He Zhongyuan di yi gu yuan hui wu:Lan  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和仲遠弟憶故園卉物:牡丹 He Zhongyuan di yi gu yuan hui wu:Mu dan  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和仲遠弟憶故園卉物:繡球 He Zhongyuan di yi gu yuan hui wu:Xiu qiu  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和仲遠弟憶故園卉物:玫瑰 He Zhongyuan di yi gu yuan hui wu:Mei gui  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和仲遠弟憶故園卉物:蓮花 He Zhongyuan di yi gu yuan hui wu:Lian hua  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和仲遠弟憶故園卉物:芭蕉 He Zhongyuan di yi gu yuan hui wu:Ba jiao  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和仲遠弟憶故園卉物:秋海棠 He Zhongyuan di yi gu yuan hui wu:Qiu hai tang  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和仲遠弟憶故園卉物:芙蓉 He Zhongyuan di yi gu yuan hui wu:Fu rong  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
仲遠弟養病閑居賦此贈之(二首) Zhongyuan di yang bing xian ju fu ci zeng zhi (er shou)  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
附仲遠弟和作(八首) Fu Zhongyuan di he zuo (ba shou)  作者﹕張曜孫 Zhang Yuesun
盆梅為仲遠弟賦 Pen mei wei Zhongyuan di fu  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
病樹示仲遠 Bing shu shi Zhongyuan  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
即事 Ji shi  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和仲遠弟對月同婉紃姊作 He Zhongyuan di dui yue tong Wanxun zi zuo  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
次仲遠弟元旦試筆韻 Ci Zhongyuan di yuan dan shi bi yun  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
棣華館偶成示仲遠弟(四首) Di hua guan ou cheng shi Zhongyuan di (si shou)  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
甘蕉花示仲遠 Gan jiao hua shi Zhongyuan  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
夜待仲遠弟歸即次寄懷原韻(二首) Ye dai Zhongyuan di gui ji vi ji huai yuan yun (er shou)  作者﹕張紈英 Zhang Wanying

[show texts (35 texts)]

( Back )