Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ He Senlin]

何森林﹐男﹐閩縣人(今福建福州)

Search the China Biographical Database for further information on He Senlin

[show details]

[hide texts]
Writings of 何森林 He Senlin﹕
In 長離閣集﹕一卷(清王釆薇撰)。清嘉慶二十三年(1818)刻本。 Chang li ge ji: 1 juan (by Wang Caiwei, Qing dynasty)
文﹕弁言 Wen: Bian yan: 薇閣偶存弁言: Wei ge ou cun bian yan 題詞.1a
In 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)。淸光緖十年(1884)刻本。 Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty)
文﹕弁言 Wen: Bian yan: 薇閣偶存弁言: Wei ge ou cun bian yan 詩集.4a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )