Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Shengzhi]

王甥植(1789-1825)﹐女﹐字伯穎﹐江陰人(今江蘇江陰)。Related Materials: 著有 茗韻軒遺詩一卷。江陰續縣志﹐江上詩鈔﹐丹魁堂詩集有著錄。有季仙九序﹑沈學淵﹑夏之成﹑龐大堃﹑楊希鈺﹑陳彝題辭﹐念詒識。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Shengzhi

[show details]

[hide texts]
Writings of 王甥植 Wang Shengzhi﹕
In 茗韻軒遺詩﹕一卷(清王甥植撰)。清同治四年(1865)紫琅寓館刻本。 Ming yun xuan yi shi: 1 juan (by Wang Shengzhi, Qing dynasty)
詩 shi: 秋庭同坐和四妹韻: Qiu ting tong zuo he si mei yun 1a
詩 shi: 水窗看月和弟韻(二首): Shui chuang kan yue he di yun 1a
詩 shi: 夏日雨過喜作: Xia ri yu guo xi zuo 1b
詩 shi: 哭舅(二首): Ku jiu 1b
詩 shi: 水窗看月和弟韻(二首): Shui chuang kan yue he di yun 1b
詩 shi: 書懷: Shu huai 2a
詩 shi: 春陰: Chun yin 2a
詩 shi: 有感(二首): You gan 2a
詩 shi: 雨後書事: Yu hou shu shi 2b
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 2b
詩 shi: 秋日遣懷: Qiu ri qian huai 2b
詩 shi: 螢燈(二首): Ying deng 3a
詩 shi: 雨後書事: Yu hou shu shi 3a
詩 shi: 水窗夜坐和外韻(三首之一): Shui chuang ye zuo he wai yun 3b
詩 shi: 疊前韻(二首): Die qian yun 3b
詩 shi: 水窗夜坐和外韻(三首之二): Shui chuang ye zuo he wai yun 3b
詩 shi: 七夕三首: Qi xi san shou 4a
詩 shi: 水窗夜坐和外韻(三首之二): Shui chuang ye zuo he wai yun 4a
詩 shi: 水窗夜坐和外韻(三首之三): Shui chuang ye zuo he wai yun 4a
詩 shi: 雪霽月明清輝相耀欣然有作: Xue ji yue ming qing hui xiang yao xin ran you zuo 4b
詩 shi: 答月亭女史: Da Yueting nü shi 4b
詩 shi: 中秋和外韻: Zhong qiu he wai yun 4b
詩 shi: 哭父(六首): Ku fu 5a
詩 shi: 雪牡丹: Xue mu dan 5a
詩 shi: 雪霽月明清輝相耀欣然有作: Xue ji yue ming qing hui xiang yao xin ran you zuo 5a
詩 shi: 春愁: Chun chou 5b
詩 shi: 哭父(六首): Ku fu 5b
詩 shi: 詠海棠: Yong hai tang 6a
詩 shi: 落花(二首): Luo hua 6a
詩 shi: 春愁: Chun chou 6a
詩 shi: 和答嚴二妹桂妝見寄原韻(二首): He da Yan er mei Guizhuang jian ji yuan yun 6b
詩 shi: 荷瓣題句(二首之一): He ban ti ju 7a
詩 shi: 偶成: Ou cheng 7a
詩 shi: 夏夜涼甚口占呈外: Xia ye liang shen kou zhan cheng wai 7a
詩 shi: 中秋和種之弟韻: Zhongqiu he Zhongzhi di yun 7b
詩 shi: 急雨感懷: Ji yu gan huai 7b
詩 shi: 荷瓣題句(之二): He ban ti ju 7b
詩 shi: 和外金陵見寄: He wai Jinling jian ji 8a
詩 shi: 中秋和種之弟韻: Zhongqiu he Zhongzhi di yun 8a
詩 shi: 奉和問樵老人七十自壽詩韻(六首): Feng he Wenqiao lao ren qi shi zi shou shi yun 8b
詩 shi: 題清微道人空山聽雨圖(二首): Ti Qingweidaoren Kong shan ting yu tu 9b
詩 shi: 題西湖詩夢圖(三首): Ti Xi Hu shi meng tu 9b
詩 shi: 盆梅遲落(四首): Pen mei chi luo 10a
詩 shi: 題仙霞攬秀畫扇即送蘊芬夫人隨宦閩中: Ti Xianxia lan xiu hua shan ji song Yunfen fu ren sui huan Min zhong 10a
詩 shi: 題清微道人空山聽雨圖(二首): Ti Qingweidaoren Kong shan ting yu tu 10a
詩 shi: 答祝氏三妹季娛見贈之作次原韻: Da Zhu shi san mei Jiyu jian zeng zhi zuo ci yuan yun 10b
詩 shi: 盆梅遲落(四首): Pen mei chi luo 10b
詩 shi: 懷祝氏三妹: Huai Zhu shi san mei 11a
48 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )