Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Shengzhi]

王甥植(1789-1825)﹐女﹐字伯穎﹐江陰人(今江蘇江陰)。Related Materials: 著有 茗韻軒遺詩一卷。江陰續縣志﹐江上詩鈔﹐丹魁堂詩集有著錄。有季仙九序﹑沈學淵﹑夏之成﹑龐大堃﹑楊希鈺﹑陳彝題辭﹐念詒識。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Shengzhi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 王甥植 Wang Shengzhi ]
茗韻軒遺詩﹕一卷(清王甥植撰)。清同治四年(1865)紫琅寓館刻本。
Ming yun xuan yi shi: 1 juan (by Wang Shengzhi, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王甥植 Wang Shengzhi )
[ remarks and biographies on 王甥植 Wang Shengzhi ]
《歷代婦女著作考》 P. 241 著錄 作者: 胡文楷
序 Xu  作者/Author﹕ 季芝昌 Ji Zhichang
[ Correspondence, etc. ]
兩兩天香曲 Liang liang tian xiang qu  作者﹕沈學淵 Shen Xueyuan
仙九尚書賜觀茗韻軒遺詩即集卷中句奉題(四首) Xianjiu shang shu ci guan Ming yun xuan yi shi ji ji juan zhong ju feng ti  作者﹕夏之成 Xia Zhicheng
題茗韻軒遺詩(四首) Ti Ming yun xuan yi shi  作者﹕龐大堃 Pang Dakun
題辭(二首) Ti ci  作者﹕楊希鈺 Yang Xiyu
敬題外姑王夫人茗韻軒遺稾(四首) Jing ti wai gu Wang fu ren Ming yun xuan yi gao  作者﹕陳彝 Chen Yi
附錄原唱 Fu lu yuan chang  作者﹕嚴桂妝 Yan Guizhuang
附錄原唱 Fu lu yuan chang  作者﹕季芝昌 Ji Zhichang
附錄和章(二首) Fu lu he zhang  作者﹕祝季娛 Zhu Jiyu
附錄和章(四首) Fu lu he zhang  作者﹕祝季娛 Zhu Jiyu
附原詩(四首) Fu yuan shi  作者﹕丁蘭裳 Ding Lanchang
識 Zhi  作者﹕季念詒 Ji Nianyi

[show texts (48 texts)]

( Back )