Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Kuang Zhouyi]

況周頤(1859-1926)﹐男﹐字夔笙﹐號蕙風﹐又名揆孫﹑阮龕﹐臨桂人(今廣西桂林)。Related Materials: 著有 《蕙風詞》。

Search the China Biographical Database for further information on Kuang Zhouyi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 況周頤 Kuang Zhouyi ]
小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 況周頤 Kuang Zhouyi )
天游閣集﹕五卷﹐詩補﹕一卷(清顧太清撰)。宣統二年(1910)順德鄧氏刊本。
Tian you ge ji: 5 juan, shi bu: 1 juan (by Gu Taiqing, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 況周頤 Kuang Zhouyi )
東海漁歌:四卷, 補遺:一卷(清顧春撰)。西泠印社甲寅(1914) 年排印本
Dong hai yu ge : 4 juan, bu yi 1 juan (by Gu Chun, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 況周頤 Kuang Zhouyi )
壽筠簃詩稿:一卷(清陳麗芳撰)。民國十四年(1925)刻本
Shou yun yi shi cao: 2 juan (by Chen Lifang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 況周頤 Kuang Zhouyi )
東海漁歌四卷, 補遺:一卷(清顧太清撰)。澳門曹氏芸香室油印本
Dong hai yu ge 4 juan, bu yi: 1 juan (by Gu Taiqing, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 況周頤 Kuang Zhouyi )

[show texts (7 texts)]

( Back )