Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jin Wuxiang]

金武祥(1841-1924)﹐男﹐字淐生﹐號粟香﹐江陰人(今江蘇江陰)。Related Materials: 著有 《粟香随笔》、《江阴艺文志》、《粟香室叢書》。

Search the China Biographical Database for further information on Jin Wuxiang

[show details]

[hide texts]
Writings of 金武祥 Jin Wuxiang﹕
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 金武祥小檀欒室彙刻閨秀詞序: Jin Wuxiang Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci xu 序.1a
In 緯青遺稿﹕一卷(清張(糸冊)英)。光緖十五年(1889)江隂金氏校刊本。 Weiqing yi gao: 1 juan (by Zhang Guanying, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 金武祥敘: Jin Wuxiang xu 序.1a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )