Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Yuelian]

王嶽蓮﹐清嘉慶至道光間人﹐女﹐字韻香﹐號清微道人﹐又名平安竹, 玉井道人﹐錫山人(今江蘇錫山)。Related Materials: 著有 《清芬精舍小集》。三借盧筆談,青樓詩話,販書偶記有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Yuelian

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 王嶽蓮 Wang Yuelian ]
清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本
Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王嶽蓮 Wang Yuelian )
喬影:一卷(清吳藻撰)。清(1820-1911)刻本
Qiao ying: 1 juan (by Wu Zao, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王嶽蓮 Wang Yuelian )
[ remarks and biographies on 王嶽蓮 Wang Yuelian ]
《歷代婦女著作考》 P. 256 著錄 作者: 胡文楷
論王韻香詩 Lun Wang Yunxiang shi  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論韻香尼詩 Lun Yunxiang ni shi  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
[ Correspondence, etc. ]
題清微道人空山聽雨圖(二首) Ti Qingweidaoren Kong shan ting yu tu  作者﹕王甥植 Wang Shengzhi
題蘭陵女冠王清微空山聽雨圖(三首) Ti Lanling nü guan Wang Qingwei Kong shan ting yu tu (san shou)  作者﹕汪端 Wang Duan
梁溪女冠韻香見過碧城仙賦此贈之 Liangxi nü guan Yunxiang jian guo Bi cheng xian fu ci zeng zhi  作者﹕汪端 Wang Duan
畫蘭曲四章題韻香畫蘭長卷(四首) Hua lan qu si zhang ti Yunxiang hua lan chang juan (si shou)  作者﹕汪端 Wang Duan

[show texts (4 texts)]

( Back )