Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Xiao]

吳綃(1582-1671)﹐女﹐字素公﹐又名冰仙,片霞,素君﹐長洲人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 《嘯雪菴詩集初集三卷》、《吳冰僊詩》、《嘯雪菴二集》。然脂集﹐崑山胡氏書目﹐閨籍經眼錄﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話,名媛詩緯初編有著錄。有黃中瑄﹐葉襄﹐鄒流綺﹐吳綃﹐鄒斯漪。

Search the China Biographical Database for further information on Wu Xiao

[show details]

[hide texts]
Writings of 吳綃 Wu Xiao﹕
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 幽蘭頌: You lan song 1.7a
詩 shi: 題芙蓉圖: Ti Fu rong tu 1.7a
詩 shi: 春遊百泉: Chun you bai quan 1.7b
詩 shi: 烏生八九子: Wu sheng ba jiu zi 1.7b
詩 shi: 銅雀妓: Tong que ji 1.8a
詩 shi: 嘯臺: Xiao tai 1.8b
詩 shi: 虞美人花: Yu mei ren hua 1.8b
詩 shi: 相思鳥: Xiang si niao 1.9a
詩 shi: 雙蝶: Shuang die 1.9b
詩 shi: 秋海棠: Qiu hai tang 1.9b
詩 shi: 海棠: Hai tang 1.10a
詩 shi: 詠古: Yong gu 1.10a
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 嘯臺: Xiao tai 2.6b
詩 shi: 詠古: Yong gu 2.7a
詩 shi: 楊柳枝詞﹕(二首) Yang liu zhi ci﹕ 2.7a
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 滿江紅﹕龢曹顧菴年伯 Man jiang hong﹕He Cao Gu'an nian bo 嘯雪庵詩餘.1a
詞 ci: 前調[滿江紅]﹕讀曹太史原詞再龢端陽之作 Qian diao [Man jiang hong]﹕Du Cao tai shi yuan ci zai he duan yang zhi zuo 嘯雪庵詩餘.1a
詞 ci: 前調[滿江紅]﹕乞敘 Qian diao [Man jiang hong]﹕Qi xu 嘯雪庵詩餘.1b
詞 ci: 前調[滿江紅]﹕述懷 Qian diao [Man jiang hong]﹕Shu huai 嘯雪庵詩餘.2a
詞 ci: 四犯玲瓏﹕海棠 Si fan ling long﹕Hai tang 嘯雪庵詩餘.2a
詞 ci: 憶江南﹕四時 Yi jiang nan﹕Si shi 嘯雪庵詩餘.2b
詞 ci: 梅花引: Mei hua yin 嘯雪庵詩餘.3a
詞 ci: 東坡引﹕聽口 Dong po yin﹕Ting 口 嘯雪庵詩餘.3a
詞 ci: 瑞鷓鴣﹕出歌姬 Rui zhe gu﹕Chu ge ji 嘯雪庵詩餘.3b
詞 ci: 千秋歲﹕畫梅花扇贈尼 Qian qiu sui﹕Hua mei hua shan zeng ni 嘯雪庵詩餘.3b
詞 ci: 漢宮春﹕夏景 Han gong chun﹕Xia jing 嘯雪庵詩餘.4a
詞 ci: 杏花天: Xing hua tian 嘯雪庵詩餘.4a
詞 ci: 聲聲慢﹕夏景 Sheng sheng man﹕Xia jing 嘯雪庵詩餘.4b
詞 ci: 菩薩蠻﹕閨情 Pu sa man﹕Gui qing 嘯雪庵詩餘.4b
詞 ci: 畫堂春﹕萱花 Hua tang chun﹕Xuan hua 嘯雪庵詩餘.5a
詞 ci: 浣溪沙: Huan xi sha 嘯雪庵詩餘.5a
詞 ci: 漁家傲﹕春曉 Yu jia ao﹕Chun xiao 嘯雪庵詩餘.5b
詞 ci: 江城子: Jiang cheng zi 嘯雪庵詩餘.5b
詞 ci: 鵲橋仙﹕步秦少游韻 Que qiao xian﹕Bu Qin Shaoyou yun 嘯雪庵詩餘.6a
詞 ci: 春光好: Chun guang hao 嘯雪庵詩餘.6a
詞 ci: 憶王孫﹕秋夜 Yi wang sun﹕Qiu ye 嘯雪庵詩餘.6a
詞 ci: 前調[憶王孫]: Qian diao [Yi wang sun] 嘯雪庵詩餘.6b
詞 ci: 蝶戀花﹕病懷 Die lian hua﹕Bing huai 嘯雪庵詩餘.6b
詞 ci: 醉花陰﹕望遠 Zui hua yin﹕Wang yuan 嘯雪庵詩餘.6b
詞 ci: 疏簾淡月﹕咏懷 Shu lian dan yue﹕Yong huai 嘯雪庵詩餘.7a
詞 ci: 蝶戀花﹕送舉 Die lian hua﹕Song ju 嘯雪庵詩餘.7a
詞 ci: 前調[蝶戀花]﹕問第 Qian diao [Die lian hua]﹕Wen di 嘯雪庵詩餘.7b
詞 ci: 賀新郎: He xin lang 嘯雪庵詩餘.7b
詞 ci: 鵲橋仙﹕七夕 Que qiao xian﹕Qi xi 嘯雪庵詩餘.8a
詞 ci: 卜算子﹕詠蓮 Bu suan zi﹕Yong lian 嘯雪庵詩餘.8a
詞 ci: 玉樓春: Yu lou chun 嘯雪庵詩餘.8b
詞 ci: 一斛珠﹕歌伎 Yi hu zhu﹕Ge ji 嘯雪庵詩餘.8b
詞 ci: 雙雙鷰: Shuang shuang yan 嘯雪庵詩餘.9a
詞 ci: 憶秦娥: Yi qin e 嘯雪庵詩餘.9a
詞 ci: 減字木蘭花: Jian zi mu lan hua 嘯雪庵詩餘.9b
348 poem(s) (Page 1 of 7)<< | < | > | >> New Search

( Back )