Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Kuyale Lingwen]

庫雅勒 齡文(ca. 1825-ca. 1885)﹐女﹐滿族﹐字竹友﹐長白人(今吉林長白)。Related Materials: 著有 絮香吟館小草一卷。崑山胡氏書目﹐小黛軒論詩詩有著錄。有彭玉麟、張珮綸、龍繼棟序。

Search the China Biographical Database for further information on Kuyale Lingwen

[show details]

[hide texts]
Writings of 庫雅勒 齡文 Kuyale Lingwen﹕
In 絮香吟館小草:一卷(清庫雅勒齡文撰)。光緒十二年(1886)刊本 Xu xiang yin guan xiao cao:1 juan (Kuyale Lingwen,Qing dynasty)
詩 shi: 學詩: Xue shi 1.1a
詩 shi: 隨家大人由新安至皖城沿途過峻嶺七十二重口占二十八字以戲: Sui jia da ren you Xinan zhi Wan cheng yan tu guo jun ling qi shi er chong kou zhan er shi ba zi yi xi 1.1a
詩 shi: 春莫漫興: Chun mu man xing 1.1b
詩 shi: 立夏日小雨: Li xia ri xiao yu 1.1b
詩 shi: 春日晚霽: Chun ri wan ji 1.1b
詩 shi: 重陽前一日作: Chong yang qian yi ri zuo 1.2a
詩 shi: 冬至日口占: Dong zhi ri kou zhan 1.2a
詩 shi: 曉晴: Xiao qing 1.2a
詩 shi: 冬寒漫興二首: Dong han man xing er shou 1.2b
詩 shi: 侍雪琴師作畫二首: Shi Xueqin shi zuo hua er shou 1.2b
詩 shi: 其二: Qi er 1.3a
詩 shi: 哭父: Ku fu 1.3a
詩 shi: 自衡州扶父櫬奉母攜弟囘旗舟中感賦: Zi heng zhou fu fu chen feng mu xie di hui qi zhou zhong gan fu 1.3a
詩 shi: 湘陰縣晚泊: Xiang yin xian wan po 1.3b
詩 shi: 春日放舟遇雨: Chun ri fang zhou yu yu 1.3b
詩 shi: 渡洞庭湖: Du Dongting Hu 1.4a
詩 shi: 夜泊洞庭聞笛: Ye bo Dongting wen di 1.4a
詩 shi: 泛舟玩月: Fan zhou wan yue 1.4b
詩 shi: 過岳州府城望岳陽樓戲作: Guo Yuezhou fu cheng wang Yueyang Lou xi zuo 1.4b
詩 shi: 舟次湖北武昌望黃鶴樓: Zhou ci Hubei Wuchang wang Huang he Lou 1.4b
詩 shi: 九江舟次: Jiujiang zhou ci 1.5a
詩 shi: 潯陽江上送春二首: Xunyang Jiang shang song chun er shou 1.5a
詩 shi: 琵琶亭懷古: Pipa Ting huai gu 1.5b
詩 shi: 由九江舟次小孤山: You Jiujiang zhou ci Xiao Gu Shan 1.5b
詩 shi: 望小姑山: Wang Xiaogu Shan 1.5b
詩 shi: 睡起看桃柳畫幅: Shui qi kan tao liu hua fu 1.6a
詩 shi: 皖江月夜: Wan Jiang yue ye 1.6a
詩 shi: 舟過采石磯: Zhou guo Cai shi Ji 1.6a
詩 shi: 舟中望翠螺山李太白酒樓戲作: Zhou zhong wang Cui luo Shan Li Taibai jiu lou xi zuo 1.6b
詩 shi: 金陵舟次: Jinling zhou ci 1.6b
詩 shi: 舟抵揚州時出燈會士女如雲口占二絕以誌興: Zhou di Yangzhou shi chu deng hui shi nü ru yun kou zhan er jue yi zhi xing 1.7a
詩 shi: 清江舟次: Qing Jiang zhou ci 1.7a
詩 shi: 清江浦登岸留別舟中同人: Qing Jiang pu deng an liu bie zhou zhong tong ren 1.7a
詩 shi: 王家營登車北行時值五月中旬熱不可耐戲作: Wang jiang ying deng che bei xing shi zhi wu yue zhong xun re bu ke nai xi zuo 1.7b
詩 shi: 夏夜: Xia ye 1.7b
詩 shi: 得白梅花畫幅喜而有作: De Bai mei hua hua fu xi er you zuo 1.8a
詩 shi: 樓臺倒影池水清漣喜而有作: Lou tai dao ying chi shui qing xi er you zuo 1.8a
詩 shi: 山行二首: Shan xing er shou 1.8b
詩 shi: 春日憶江南五首: Chun ri yi jiang nan wu shou 1.8b
詩 shi: 西施: Xi Shi 1.9b
詩 shi: 楊妃: Yang fei 1.9b
詩 shi: 為蘭仙妹題史湘雲裀眠芍藥圖三首: Wei Lanxian mei ti Shi Xiangyun yin mian shao yao tu san shou 1.9b
詩 shi: 白雁: Bai yun 1.10b
詩 shi: 春閨四首: Chun gui si shou 1.10b
詩 shi: 夏閨四首: Xia gui si shou 1.11a
詩 shi: 秋歸四首: Qiu gui si shou 1.11b
詩 shi: 冬閨四首: Dong gui si shou 1.12b
詩 shi: 題雙美人畫幅(四首): Ti shuang mei ren hua fu (si shou) 1.13a
詩 shi: 白桃花: Bai tao hua 1.13b
詩 shi: 鴛鴦菊花二首: Yuan yang ju hua er shou 1.13b
94 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )