Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Dai Hongci]

戴鴻慈(1853-1910)﹐男﹐字少懷﹐南海人(今廣東廣州)

Search the China Biographical Database for further information on Dai Hongci

[show details]

[hide texts]
Writings of 戴鴻慈 Dai Hongci﹕
In 曇花閣詩鈔﹕三集(清劉慧娟撰)。清光緒十六年(1890)刻本。 Tan hua ge shi chao: 3 ji (by Liu Huijuan, Qing dynasty)
曇花閣詩序: Tan hua ge shi xu 1.1a
In 芙蓉館遺稿:一卷(清史印玉撰)。同治十三年甲戌(1874)刊本 Fu rong guan yi gao: yi juan (Qing Shi Yinyu zhuan)
詩 shi: 題辭: Ti ci 題辭.3a
In 幽蘭軒詩選:一卷(清周曜雲撰)。民國間(1912-1949)鉛印本 You lan xuan shi xuan: 1 juan (by Zhou Yaoyun, Qing dynasty)
文﹕傳 Wen: Zhuan: 梁節婦事略: Liang jie fu shi lue 事略.1a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )