Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zeng Yanji]

曾彥季(1857-1890)﹐女﹐字碩學﹐華陽人(今四川成都)。Related Materials: 著有 《桐鳳集二卷》﹐《虔共室遺詩一卷》。華陽縣志﹐崑山胡氏書目有著錄。有王闓運﹐俞樾﹐曾懿序。

Search the China Biographical Database for further information on Zeng Yanji

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 曾彥季 Zeng Yanji ]
古歡室詩集:三卷﹐詞集﹕一卷(清曾懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。
Gu huan shi shi ji: 3 juan, ci ji:1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 曾彥季 Zeng Yanji )
古歡室集:詩三卷,詞一卷,醫學篇二卷,女學篇一卷,中饋錄一卷(清曽懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。
Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 曾彥季 Zeng Yanji )
閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji
- (All texts in this collection authored by 曾彥季 Zeng Yanji )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 曾彥季 Zeng Yanji )
[ remarks and biographies on 曾彥季 Zeng Yanji ]
《歷代婦女著作考》 P. 636 著錄 作者: 胡文楷
論曾彥季詩 Lun Zeng Yanji shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
曾彥 Zeng Yan  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
[ Correspondence, etc. ]
季碩五妹由川往蘇皖垣小聚別後賦此 Jishuo wu mei you Chuan wang Su Wanyuan xiao ju bie hou fu ci  作者﹕曾懿 Zeng Yi
季碩五妹以詩見示題其卷後 Jishuo wu mei yi shi jian shi ti qi juan hou  作者﹕曾懿 Zeng Yi
悼五妹季碩 Dao wu mei Jishuo  作者﹕曾懿 Zeng Yi
浣花草堂新營住宅山繞溪迴雜花翠竹好鳥嚶鳴石瀨淙淙重閨靜逸偶擬三十韻以寫四時佳景同叔俊四妹季碩五妹作寄仲儀三妹(三十首) Huan hua cao tang xin ying zhu zai san rao xi hui za hua cui zhu hao niao ying ming shi lai cong cong chong gui jing yi ou ni san shi yun yi xie si shi jia jing tong Shujun si mei Jishuo wu mei zuo ji Zhongyi san mei  作者﹕曾懿 Zeng Yi
病後憶季碩五妹 Bing hou yi Jishuo wu mei  作者﹕曾懿 Zeng Yi
寒夜病中懷季碩五妹並寄旭初二兄京都(四首) Han ye bing zhong huai Jishuo wu mei bing ji Xuchu er xiong jing du  作者﹕曾懿 Zeng Yi
七月七日詠牛女同季碩五妹作 Qi yue qi ri yong niu nü tong Jishuo wu mei zuo  作者﹕曾懿 Zeng Yi
季碩五妹由川往蘇皖垣小聚別後賦此 Jishuo wu mei you Chuan wang Su Wanyuan xiao ju bie hou fu ci  作者﹕曾懿 Zeng Yi
季碩五妹以詩見示題其卷後 Jishuo wu mei yi shi jian shi ti qi juan hou  作者﹕曾懿 Zeng Yi
悼五妹季碩 Dao wu mei Jishuo  作者﹕曾懿 Zeng Yi
送五女季碩歸張氏 Song wu nü Jishuo gui Zhang shi  作者﹕左錫嘉 Zuo Xijia
懷季碩五女 Huai Jishuo wu nü  作者﹕左錫嘉 Zuo Xijia
答季碩五女豫章行(二首) Da Jishuo wu nü Yuzhang xing  作者﹕左錫嘉 Zuo Xijia
讀季碩五女桐鳳集 Du Jishuo wu nü Tong feng ji  作者﹕左錫嘉 Zuo Xijia

[show texts (6 texts)]

( Back )