Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yuan Ji]

袁機(1720-1759)﹐女﹐字素文﹐仁和人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《素文女子遺稿一卷》。清史稿藝文志﹐杭州府志﹐國朝閨秀正始集﹐三妹合稿﹐小黛軒論詩詩﹐女世說有著錄。有袁枚序。

Search the China Biographical Database for further information on Yuan Ji

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 袁機 Yuan Ji ]
素文女子遺稿(清袁機撰)。清嘉慶間(1796-1820)刻本。
Suwen nü zi yi gao (by Yuan Ji, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁機 Yuan Ji )
[ anthologies in this database containing works by 袁機 Yuan Ji ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁機 Yuan Ji )
[ remarks and biographies on 袁機 Yuan Ji ]
《歷代婦女著作考》 P. 494 著錄 作者: 胡文楷
論袁機詩 Lun Yuan Ji shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
女弟素文傳 Nü di Suwen zhuan  作者/Author﹕ 袁枚 Yuan Mei
袁機[略傳] Yuan Ji [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
袁機 Yuan Ji   作者/Author﹕ 嚴蘅 Yan Heng
[ Correspondence, etc. ]
[附錄]哭三妹五十韻 [Fu lu] Ku san mei wu shi yun  作者﹕袁枚 Yuan Mei
[附錄]哭三姊四首 [Fu lu] Ku san zi si shou  作者﹕袁樹 Yuan Shu
讀袁家三妹合稾感題卷尾 Du Yuan jia san mei he gao gan ti juan wei  作者﹕凌祉媛 Ling Zhiyuan
哭素文三姐(二首) Ku Suwen san jie (er shou)  作者﹕袁棠 Yuan Tang
哭三姊 Ku san zi  作者﹕袁杼 Yuan Zhu

[show texts (25 texts)]

( Back )