Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ji Qiwen]

紀玘文(1756-1814年後)﹐女﹐字蘊山﹐號德暉﹐文安人(今河北文安)。Related Materials: 著有 近月亭詩稿四卷。河北通志稿﹐小黛軒論詩詩有著錄。有劉棪序﹐李煌刻書序及自序﹐(男)紹堃肇基序。

Search the China Biographical Database for further information on Ji Qiwen

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 紀玘文 Ji Qiwen ]
重刻近月亭詩稿:四卷,附十三名媛詩草:一卷(清紀玘文撰)。嘉慶十九年(1814)刻本
Chong ke Jin yue ting shi gao:4 juan, Fu Shi san ming yuan shi cao:1 juan (by Ji Qiwen, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 紀玘文 Ji Qiwen )
[ remarks and biographies on 紀玘文 Ji Qiwen ]
《歷代婦女著作考》 P. 439 著錄 作者: 胡文楷
論紀玘文詩 Lun Ji Qiwen shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
[ Correspondence, etc. ]
贈蘊山表姪女 Zeng Yunshan biao zhi nü  作者﹕李學淑 Li Xueshu
送蘊山表姪女赴楚 Song Yunshan biao zhi nü fu Chu  作者﹕李學慎 Li Xueshen
以梅花贈蘊山 Yi mei hua zeng Yunshan  作者﹕李汝瑛 Li Ruying
苦雨和蘊山 Ku yu he Yunshan  作者﹕李汝瑛 Li Ruying
病中蘊山常以肴饌相饋有感(二首) Bing zhong Yunshan chang yi yao zhuan xiang kui you gan (er shou)  作者﹕李汝瑛 Li Ruying
紀蘊山李韞華見示手著各集 Ji Yunshan Li Yunhua jian shi shou zhu ge ji  作者﹕方芬 Fang Fen

[show texts (247 texts)]

( Back )