Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Tan Tingxian]

譚廷獻﹐清道光同治人﹐男﹐字滌生﹐號仲修﹐又名譚獻﹐復堂﹐仁和人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《復堂調三卷》《箧中词六卷續三卷》。

Search the China Biographical Database for further information on Tan Tingxian

[show details]

[hide texts]
Writings of 譚廷獻 Tan Tingxian﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
詩 shi: 譚廷獻題詞: Tan Tingxian ti ci 題辭.13a
In 清足居集:一卷, 蕉窗詞:一卷(清鄧瑜撰)。光緒二十一年乙未(1895)泉唐諸氏家刻本 Qing zu ju ji: 1 juan, Jiao chuang ci: 1 juan (by Deng Yu, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 敘: Xu 敘.1a
文﹕序 Wen: Xu: 評語: Ping yu 目.1a
In 倦繡吟草:一卷, 倦繡詩餘:一卷(清繆寶娟撰)。清光緒四年(1878) 鉛印本 Juan xiu yin cao: 1 juan, Juan xiu shi yu: 1 juan (by Miao Baojuan, Qing dynasty)
詩 shi: 題詞(三首): Ti ci (san shou) 題辭1.1a
4 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )