Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhou Qi]

周綺(1814-1861)﹐女﹐字綠君﹐號琴娘﹐常熟人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 《雙清仙館詩詞》﹐《絨餘事集》。小檀欒室閨秀詞鈔﹐蘇州府志﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐閨秀詩話有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhou Qi

[show details]

[hide texts]
Writings of 周綺 Zhou Qi﹕
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 巫山一段雲﹕題曉妝圖 Wu shan yi duan yun﹕Ti Xiao zhuang tu 14.18b
In 紅樓夢題詞:一卷(清周綺撰)。清宣統年間(1909-1911)香豔叢書排印版 Hong lou meng ti ci: 1 juan (by Zhou Qi, Qing Dynasty)
文﹕自序 Wen: Zi xu: 自序: Zi xu 自序
詩 shi: 黛玉焚诗: Daiyu fen shi 自序
詩 shi: 香菱學咏: Xiangling xue yong 題詞.1b
詩 shi: 湘雲醉眠芍藥: Xiangyun zui mian shao yao 題詞.1b
詩 shi: 晴雯死領芙蓉: Qingwen si ling fu rong 題詞.1b
詩 shi: 青女素娥李紈悲黛玉: Qingnü Su'e Li Wan bei Daiyu 題詞.1b
詩 shi: 水寒雪冷慧婢恨怡紅: Shui han xue leng hui bi hen Yi hong 題詞.1b
詩 shi: 苦尤娘遭賺墮計: Ku You niang zao zhuan duo ji 題詞.2a
詩 shi: 俏平兒被打含情: Qiao Ping'er bei da han qing 題詞.2a
詩 shi: 妙玉聼琴警悟: Miaoyu ting qin jing wu 題詞.2a
詩 shi: 鴛鴦殉主全貞: Yuanyang xun zhu quan zhen 題詞.2a
12 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )